Обратно Столична община – предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Изграждане на локални платна в обхват при пътен възел „Северна скоростна тангента“ – бул. „Рожен“, кв. 7, м. НПЗ „Илиянци – запад“, район „Надежда“, гр. София“ – публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг...

Публикувано на 14.08.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост (съгласно действащ регулационен план на м. НПЗ „Илиянци – запад“, гр. София, одобрен със Заповед № РД-09-50-251/13.09.1989 г. на главния архитект на София и ИПРЗ, одобрено със Заповед № РД-09-50-187/24.04.2003 г. на главния архитект на София), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Изграждане на локални платна в обхват при пътен възел „Северна скоростна тангента“ – бул. „Рожен“, кв. 7, м. НПЗ „Илиянци – запад“, район „Надежда“, гр. София“ – публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), намиращи се на територията на район „Надежда“ – Столична община, както следва:

1. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1369.2163, (незастроен), с площ за отчуждаване 209 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.11 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Надежда“, бул. „Рожен“ № 80, попадащ в улица, сума за обезщетение на собственика „Нонвотекс“ АД – 11 913,00 лв.

2. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1369.2165, (застроен), с площ за отчуждаване 811 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.1369.2165.1 с площ 299 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.653 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Надежда“, Промишлена зона Илиянци, попадащ в улица, обща сума за обезщетение за ПИ и сграда на собственика „Химснаб България“ АД – 111 422,00 лв.

3. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1369.2170, (застроен), с площ за отчуждаване 168 кв. м, заедно с попадащите в имота част от сграда с проектен идентификатор 68134.1369.2171.10 с площ 17 кв. м и част от сграда с проектен идентификатор 68134.1369.2171.11 с площ 70 кв. м; ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2169, (застроен), с площ за отчуждаване 298 кв. м, заедно с попадащата в имота част от сграда с проектен идентификатор 68134.1369.2171.7 с площ 30 кв. м; ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2167, (незастроен), с площ за отчуждаване 8 кв. м; ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2164, (застроен), с площ за отчуждаване 1160 кв. м, заедно с попадащите в имота част от сграда с проектен идентификатор 68134.1369.2171.1 с площ 3 кв. м, сграда с проектен идентификатор 68134.1369.2171.2 с площ 47 кв. м и част от сграда с проектен идентификатор 68134.1369.2171.3 с площ 36 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващи реални части от ПИ с идентификатор 68134.1369.12 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Надежда“, ул. „Складова база“ № 1, попадащи в улица, обща сума за обезщетение за ПИ на собственика „Химснаб България“ АД – 93 138,00 лв. 

В срока на обявлението собствениците на посочените имоти следва да представят документи за собственост и банкови сметки в Дирекция “Инвестиционно отчуждаване”, Столична община, бул. „Ломско шосе” № 2а, ет. 2. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Столична община, съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Надежда“, за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

 КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                    

                                                         /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/