Назад

Столична община – предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с обект „Разширение на гробищен парк", кв. 1, м. „Централни гробища“, район „Сердика“, гр. София

Публикувано на 10.10.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собственика на поземлен имот, отреден за УПИ VI – 528 – за гробищен парк, кв. 1, м. „Централни гробища“ — публична общинска собственост (съгласно действащ ПУП на местност „Централни гробища“, гр. София, одобрен със Заповед № РД-09-50-1509/23.11.2007 г. на главен архитект на София), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Разширение на гробищен парк", кв. 1, м. „Централни гробища“, район „Сердика“, гр. София“ – публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), намиращ се на територията на район „Сердика“ – Столична община, както следва:

1. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.510.5070 (застроен), с площ 87 745 кв. м, заедно с находящите се в имота сграда с идентификатор 68134.510.5070.1 с площ 222 кв. м, сграда с идентификатор 68134.510.5070.2 с площ 321 кв. м, сграда с идентификатор 68134.510.5070.3 с площ 24 кв. м и сграда с идентификатор 68134.510.5070.4 с площ 36 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № 18-6467/19.08.2015 г. на началника на СГКК – София, находящ се в гр. София, р-н „Сердика“, ул. „Нешо Бончев“, попадащ в УПИ VI – 528 – за гробищен парк, кв. 1, м. „Централни гробища“, сума за обезщетение за ПИ и сгради на собственика „СИБАНК“ ЕАД – 2 293 623,70 лв.

        В срока на обявлението собственикът на посочените имоти следва да представи документи за собственост и банкова сметка в Дирекция “Инвестиционно отчуждаване”, Столична община, бул. “Ломско шосе” № 2а, ет. 2. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Столична община съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.

       Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Сердика“ за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/