Назад

Столична община – отчуждаване на имоти за реализиране на обект: „Реконструкция на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис III”, гр. София съгласно влязъл в сила ПУП на местност „Павлово – Бъкстон”

ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: „Реконструкция на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис III”, гр. София, съгласно влязъл в сила ПУП на местност „Павлово – Бъкстон”, одобрен със Заповед № РД-09-50-255/19.06.1996 г. на Главния архитект на гр. София и ЧИЗРП за кв. 257, одобрен със Заповед № РД-50-181/03.09.1999 г. на кмета на район „Витоша”, както следва:

1. Заповед за отчуждаване № СОА16-РД40-149/21.12.2016 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.1930.808 (незастроен), с площ 238 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1930.23.
Липсват данни за собственика на имота.

2. Заповед за отчуждаване № СОА16-РД40-148/21.12.2016 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.1930.806 (незастроен), с площ 46 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1930.23.
Липсват данни за собственика на имота.


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/