Обратно Отчуждаване на имот във връзка с реализацията на обект, попадащ в обхвата на трасе на улица тупик от о.т.101б - о.т.101в - о.т. 101е район "Витоша"

Дирекция „Инвестиционно отчуждаване” обявява заповед за отчуждаване на имот на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост във връзка с реализацията на обект, попадащ в обхвата на трасе на улица тупик от о.т.101б – о.т.101в – о.т. 101е район "Витоша".

ЗАПОВЕД СОА17-РД40-75/31.10.2017 г.