ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ

 

 

 

 

 

2021 ГОДИНА

 

І. Одобрени проекти, Сесия 2021 г., съгласно Решение № 239/22.04.2021 г. на СОС:

 

ІІ. Предоставяне на актуализиран Финансов план с одобрената сума съгласно Решение на СОС, до 14 май 2021 г., съобразен с изискванията за допустимите разходи на Програмата преки и непреки разоходи 

- подаден в деловодството на Столична община, към вх. № на подадения проект.

Финансов план, съгласно одобрена сума, на основание Решение на СОС

 

ІІІ. График за мониторинг – информацията се подава по електронна поща: programasofia@abv.bg 

•  График за мониторинг

1. Подаден график за мониторинг от образователни институции, районни администрации, малки населени места, СК и НПО

Образователни институции

Районни администрации и малки населени места

Спортни клубове и организации
 

ІV. Образователни институции, СК и НПО, които не са одобрени за финансиране с по-нисък брой точки и поради изчерпване на финансовия ресурс:


ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ – Сесия 2020 г. – съгласно Решение на СОС от Заседание № 15/11.06.2020 г.

1. Одобрени проекти на образователни институции

2. Одобрени проекти на районни администрации и малки населени места

3. Одобрени проекти на спортни клубове и организации

4. Одобрени проекти на младежки организации