СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4997/22.06.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:

гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: Ботьо Ботев, Силвия Христова, Милка Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Васко Тодоров, Борислав Иванов и Борис Бонев – общински съветници

Относно: Обществени консултации по Доклад с рег.№СОА20-ВК66-4997/22.06.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции

- по електронен път:
на ел. поща: sstoyanova@sofia.bg

Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. №СОА20-ВК66-4997/22.06.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 22.06.2020 г. до 22.07.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4997/22.06.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции.

5. Координати за връзка:

-  Станислава Стоянова – директор на дирекция „Секретариат на СОС“, тел. за връзка: 02/9377401, ел. поща: sstoyanova@sofia.bg 

6. Място на публикуване на отговори:
https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.