Назад

Детска градина № 152 „Люляче”, район "Люлин" (подвижни игри с топка, танци)

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 152 „Люляче” извън основните форми на педагогическо взаимодействие за уч. 2021/2022 г., 2022/2023 г. и 2023/2024 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ 152 „Люляче”, район "Люлин", за: подвижни игри с топка, танци.