Назад

Детска градина № 96 „Росна китка”, район "Искър"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 в образователно направление "Футбол"

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 96 „Росна китка”, район "Искър", за: футбол.