Назад

Детска градина № 74 „Дъга”, район "Подуяне"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности съгласно Закона за предучилищното и училищното образование за учебните 2019/2020 г., 2020/2021 г., 2021/2022 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 74 „Дъга”, район "Подуяне" за: логопедична диагности и терапия.