Обратно Детска градина № 159 „Олимпийче”, район "Средец"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за избор на изпълнители на допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 159 „Олимпийче”, район "Средец", за: английски език, йога, български народни танци, футбол, приложни изкуства.