Назад

Детска градина № 155 "Веселина", район "Слатина"

ОБЯВА за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2019/2020 г.

На основание ЗПУО, обнародван в ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., чл. 19, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности, приети с Решение № 135 на СОС от 06.04.2017 г., Решение № 795/21.12.2017 г. за тяхното изменение и писмено заявено желание от страна на родителите по групи, директорът на ДГ № 155 „Веселина” обявява конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2019/2020 г., както следва:

  • Плуване
  • Футбол
  • Карате
  • Художествена гимнастика
  • Народни танци
  • Психомоторика
  • Английски език
  • Приложни изкуства.