Назад

Детска градина № 152 „Люляче”, район "Люлин"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности в ДГ № 152 „Люляче” извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2019/2020 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 152 „Люляче”, район "Люлин", за: английски език.