ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


Отдел "Деловодно обслужване" към дирекция "Административно обслужване" в Столична община е административно звено, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация, както и за връчване на информацията по издадено от съответното направление на СО решение по конкретно заявление.

Заявления за достъп до обществена информация се подават по пощата, в Столичния център за информация и услуги или по електронен път: чрез ИС "Контактен център".

Данни за организацията, функциите и отговорностите на столичната общинска администрация са публикувани в страница "Структура на Столична община".


 

 

 

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

Актуална обществена информация по чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2018 г.
Бланка на Заявление за достъп до обществена информация
Цена на услугата
Заповед № СОА17-РД09-1027/20.11.2017 г. на кмета на Столична община за упълномощаване на длъжностни лица, отговорни за вземане на решения за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация.

 

Списък на категориите информация, създадена в Столичната общинска агенция за приватизация, подлежаща на класификация като служебна тайна.

 

ИС "Контактен център" – въпроси към кмета на Столична община и неговия екип и към председателя и комисиите към Столичен общински съвет

"Харта на клиента" – отговорности на служителите от административните структури на Столична община и нивото на обслужване, което гражданите могат да очакват от тях

 

"Профил на купувача" – процедури за възлагане на обществени поръчки от структурите на Столична община, открити след 1.10.2014 г. 

"Търгове, конкурси и обществени поръчки до 01.10.2014" – обявени търгове, конкурси и обществени поръчки от структурите на Столична община, открити до 1.10.2014 г.

 

Достъп до заседанията на Столичния общински съвет – "Видео излъчване на заседанията на СОС"

Повече информация за връзки със Столична община – "Свържете се с нас"