Столична община обявява конкурс за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" на Областен информационен център София за периода 2024-2029 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЯВЯВА КОНКУРС

 
За избор на експерт „Информационно обслужване и услуги“ на Областен информационен център София за периода 2024 - 2029 г., при следните условия:
1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
-    висше образование - степен „бакалавър“;
-    професионален опит - минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един проект финансиране от ЕС и/или по други програми, опит в предоставянето на информационни услуги, в организирането и провеждането на информационни събития, семинари конференции и др.

2. Допълнителна квалификация:
-    компютърна грамотност – MS Office, Internet, други софтуерни продукти;
-    владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.

3. Основни задължения и отговорности:
-    извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ, възложени му пряко от управителя на центъра, от ръководителя на проекта, или от представител на дирекция ЦКЗ в МФ, след съгласуване с управителя на ОИЦ;
-    участва в експертния състав към регионалните съвети за развитие (звено за медиации или звено за публични консултации) във връзка с прилагането на интегриран териториален подход в България през периода 2021 г. - 2027 г. и изпълнението на интегрирани териториални инвестиции.
-    предоставя необходимата информация за Споразумението за партньорство (СП) и програмите финансирани от ЕСИФ и ЕФСУ, информира потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съ-финансирани от ЕСИФ и ЕФСУ;
-    предоставя информационна подкрепа за програмите на пряко управление от ЕК и информация за функционалностите на електронното приложение към „Официален вестник“ на ЕС - Tender Electronic Daily, както и информация за публикуваните обявления за възлагане на обществени поръчки в други държави членки и такива, обявени от институциите на ЕС;
-    разпространява информационни материали, събира, обобщава и предоставя информация за добри практики и други в съответствие с длъжностната характеристика;
-    сътрудничи на управляващите органи и междинните звена на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ и ЕФСУ по повод на предоставяната от ОИЦ информация;
-    осигурява предоставянето на информационни и експертни услуги от ОИЦ, в т.ч. отговор на въпроси и/или при необходимост препращане към други специализирани източници на информация;
-    отговаря за разпространението на информация относно организирани от ОИЦ специални събития за популяризиране на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ и ЕФСУ на съответната територия – семинари, посещения, лекции и др., съобразени със специфичните нужди на областта;
-    участва в координационни срещи, обучения, обучителни пътувания и други инициативи.

4. Провеждане на конкурса:
-    Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
-    Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
-    Конкурсът ще се проведе на два етапа – писмен тест и интервю.

5. Необходими документи:
-  професионална автобиография на български език, в Europass формат;
-  документи, доказващи образователна степен – копие от диплома и приложенията към нея;
-  документи, доказващи квалификация и умения - копия от трудови/граждански договори, трудови/служебни/осигурителни книжки/сертификати/удостоверения/референции и др. документи, доказващи изпълненията на изискванията;
-  документи, доказващи минимален експертен опит – копия от трудова/служебна или осигурителна книжка, копия от договори /длъжностни характеристики за работа по проект(и) и др. документи, доказващи изпълнения на изискванията.

6. Срок на договора: до 31.12.2029 г.

7. Размер на основната заплата за длъжността: 2280,00 лв. (две хиляди двеста и осемдесет лв.)

8. Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 09.00 до 19.00 часа.

Длъжностната характеристика е на разположение на заинтересованите лица в деловодството на Столична община: гр. София, ул. „Московска“ № 33.

9. Списъците и всички съобщения свързани с конкурса ще бъде публикувани на  официалната страница на Столична община: www.sofia.bg, както и на Единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС: www.eufunds.bg.

За информация: 02 904 1335

 

 

08.07.2024