Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 40 м“ в поземлен имот с идентификатор 68134.6001.241, м. „Доло“, район „Панчарево“, Столична община, с възложител „К ЕНД К ЛТД“ ООД

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение:
за „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 40 м“ в поземлен имот с идентификатор 68134.6001.241, м. „Доло“, район „Панчарево“, Столична община, с възложител „К ЕНД К ЛТД“ ООД

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София-1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

05.07.2024