Инвестиционно предложение: "Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води“ в УПИ I-57,1000,59,60, м. „Богровски песоци“, район „Кремиковци“, Столична община, с възложител „МОЯ ЗЕМЯ“ ООД

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение:
за „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води“ в УПИ I-57,1000,59,60, м. „Богровски песоци“, район „Кремиковци“, Столична община, с възложител „МОЯ ЗЕМЯ“ ООД


Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София-1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org
 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

05.07.2024