Столичен инспекторат обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността "старши инспектор" в Районен инспекторат "Младост" - 7 работни места


СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ  СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА
ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ
 НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ИНСПЕКТОР
В РАЙОНЕН ИНСПЕКТОРАТ „МЛАДОСТ“ – 7 РАБОТНИ МЕСТА

Описание на длъжността:
-    Контролира изпълнението на дейностите по договорите, сключени между Столична община и фирмите изпълнители по дейност „Чистота“ и спазването на нормативните актове, отнасяща се до дейността на Столичен инспекторат на територията, за която отговаря. При констатиране на нарушения и неизпълнение предприема своевременно необходимите законови действия.
-    Осъществява контролна дейност спрямо физически и юридически лица в съответствие с функциите и задачите, определени с Правилника за организация и дейността на Столичен инспекторат и Вътрешните правила утвърдени от Директора.
-    Изготвя необходимите документи за резултатите от извършените проверки - констативни протоколи, актове за установяване на административни нарушения и други документи.
-    Изготвя доклади, становища, отговори и др. документи, свързани с възложени задачи.

Изисквания за заемане на длъжността:
-    завършено висше образование;
-    минимално изискуема образователно-квалификационна степен „бакалавър“; ако дипломата е издадена от висше учебно заведение в чужбина, тя трябва да е призната в РБ;
-    да притежава валидно свидетелство за управление на МПС, категория В /активен водач на моторно превозно средство/.
-    професионален опит - минимум 1 година;

Допълнителни изисквания за длъжността са:
-    познаване на нормативните наредби, по които работи Столичен инспекторат;
-    добри умения за работа с компютър- MS Office;
-    умения за работа в екип и с граждани;
-    спазване на работната дисциплина;
-    планиране и организация на работния процес;
-    лоялност и дискретност към институцията.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, като се работи по график при сумирано изчисляване на работното време, съгласно Кодекса на труда.
Основна месечна заплата в размер от 1700 лв до 1900 лв.

Необходими документи за кандидатстване:
1.    Писмено заявление за участие в подбора (по образец);
2.    Автобиография (по образец);
3.    Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага (отнася се за дипломи, издадени след 01.01.2012 г., като кандидатът следва да се е уверил, че дипломата му фигурира в съответния регистър). В случай, че дипломата за завършено висше образование е издадена преди 01.01.2012 г., се изисква представяне на копие;
4.    Копие на документ, удостоверяващ компютърна грамотност (при наличие на такъв);
5.    Копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (при наличие на такъв).
6.    Копия на документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;

Копия от документите се представят в цялост.
Данните, предоставени с кандидатурата за определена позиция, ще бъдат обработвани само за конкретната позиция въз основа на съгласието на кандидата, демонстрирано чрез подаване на кандидатура, съгласно изискванията на Общия регламент (ЕС)2016/679 за защита на личните данни.
Подборът на кандидатите се извършва на три етапа: подбор по документи, провеждане на два теста и интервю. Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на тестове и интервю. В тестовете се проверяват познанията на кандидатите по правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община и наредбите, по които работи Столичен инспекторат, също както и компютърните им умения. Повече информация за Столичен инспекторат кандидатите могат да намерят на: https://inspectorat-so.org/
Кандидатите, които издържат успешно и двата теста, се явяват на интервю за преценка на професионалните качества, необходими за заемане на длъжността.
Кандидатите подават лично документите всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа на адрес: гр. София, ул. „Париж" № 5, в деловодството на Столичен инспекторат към Столична община или на електронната поща: inspectorat@inspectorat-so.org, като в този случай заявлението следва да бъде подписано от кандидата с личен електронен подпис.
Срокът за подаване на документите е от 05.07.2024 г. до 18.07.2024 г. включително.

Ще се регистрират само заявления, към които са приложени всички необходими документи. Заявления след изтичане на крайния срок няма да бъдат регистрирани.
Списъкът на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на тестовете и интервюто ще бъдат публикувани на страницата на Столичен инспекторат и обявени на информационното табло на Столичен инспекторат към Столична община- гр. София, ул. „Париж" № 5.

 

 

 

05.07.2024