Съобщение във връзка с постъпило заявление от Агенция „Пътна инфраструктура“ за открита процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите и на основание чл. 50, ал.1, чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „б” и чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „б” от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление с входящо писмо № СОА24-ДИ05-823/01.03.2024 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“, в Столична община е открита процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост с цел на заявеното използване на водите: "Изграждане на нови и реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения - изграждане на виадукт над воден обект яз. Мрамор при км 46+500 от път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ (АМ Европа).

 

 

04.07.2024