Обявяване на съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, тръбен кладенец "ТК-ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА-СО, СЛАТИНА, СОФИЯ"


​​​​Съобщение на основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал.1 и ал. 2, чл. 46, ал.1, т.1, б.“ж“ и чл. 52, ал.1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60, ал.1, ал. 2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

03.07.2024