Инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за преработка на риба с хладилен склад, кухня с ресторант и офиси“ в поземлен имот с идентификатор 68134.8577.70, кв. „Враждебна“, район „Кремиковци“, Столична община, с възложител ЕТ „АЛЕКС – АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ СПАСОВ“


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение:
за „Изграждане на цех за преработка на риба с хладилен склад, кухня с ресторант и офиси“ в поземлен имот с идентификатор 68134.8577.70, кв. „Враждебна“, район „Кремиковци“, Столична община, с възложител ЕТ „АЛЕКС – АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ СПАСОВ“

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София-1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org
 


Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

01.07.2024