Столична община обявява конкурс за длъжността „главен експерт" - 2 работни места, в отдел „Инженерна инфраструктура и топлоенергетика“, дирекция „Строителство“, направление „Обществено строителство“ при Столична община

Публикувано на 04.07.2024 г.С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ


за длъжността "главен експерт" - 2 работни места в отдел „Инженерна инфраструктура и топлоенергетика“, дирекция „Строителство“, направление „Обществено строителство“ при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс - провеждане на тест и интервю следните кандидати:

1.    Р. Стоянова вх. № СОА24-ГР94-3386/26.06.2024г.
2.    М. Рангелов вх. № СОА24-ГР94-3292/21.06.2024г.


II. Не се допускат:

Няма недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати следва да се явят на 26.07.2024 г. от 9.30 ч. на ул. “Московска” № 33, ет. 1, стая № 105, за провеждане на тест и интервю /при успешно преминаване на теста/.

 


        
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
                                                                    /Мариела Лазарова-Гургурова/

                       

 


Публикувано на 04.07.2024 г.​​​​​​​КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

 за длъжността „главен експерт - 2 работни места в отдел „Инженерна инфраструктура и топлоенергетика“, дирекция „Строителство“, направление „Обществено строителство“ при Столична община


Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.
Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с по 25 въпроса, с по 1 верен отговор и изискващ се минимален резултат - 18 верни отговора от теста за допускане до интервю. Време за решаване на теста  - 50 минути.
Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за преценка, приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.
Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава  резултата от теста и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.
                  

І. Критерии за оценяване на интервюто:
1.    Аналитична компетентност.
2.    Ориентация към резултати.
3.    Работа в екип.
4.    Комуникативна компетентност.
5.    Фокус към клиента (вътрешен/външен).
6.    Професионална компетентност.
7.    Дигитална компетентност.
Други – по решение на конкурсната комисията.


ІІ. Оценяване на интервюто:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
                                                                /Мариела Лазарова-Гургурова/

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА“ № 33


На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавните служители и Заповед № СОА24-РД09-3075/07.06.2024 г. на кмета на Столична община
 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „главен експерт" – 2 работни места, в отдел „Инженерна инфраструктура и топлоенергетика“, дирекция „Строителство“, направление „Обществено строителство“ при Столична община
Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
аименование на длъжностното ниво: ЕН 5.

1. Минимални изисквания за длъжността:
- образование – висше;
- образователна степен – "бакалавър";
- професионален опит – минимум 2 (две) години или минимален ранг за заемане на длъжността IV младши.

2.  Допълнителни изисквания и квалификация:
- професионална област – Технически науки;
- компютърна грамотност – MS Office, други компютърни и автоматизирани системи за извършване на административна дейност;
- познаване на следните нормативни актове:
•    Закон за устройство на територията;
•    Закон за водите;
•    Закон за обществените поръчки;
•    Закон за местното самоуправление и местната администрация;
•    Закон за държавния служител;
•    Закон за администрацията;

- на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Конкурсът да се проведе чрез:
- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
- провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:
Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в Заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в Заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

5. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:
- Изготвяне на дългосрочни и краткосрочни инвестиционни програми в областта на инженерната инфраструктура, включваща ново строителство, реконструкции и ремонти. Подготовка по изпълнението на одобрената Инвестиционна програма на Столична община в раздела ѝ за инженерна инфраструктура.
- Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2024 г. при спазване на основните нормативни изисквания;
- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

6. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 933 лева.

7. Адрес и електронна поща за подаване на документи:
- документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурс
а в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа;
- документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като Заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

8. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО, с адрес: https://www.sofia.bg/.

9. За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

13.06.2024