Столична община обявява конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Приятели“ с основни дейности: „Резидентна грижа“; „Информиране и консултиране (като специализирана услуга)“; „Застъпничество и посредничество“; „Обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга)“ на частен доставчик на територията на Столична община

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 66, т. 1, чл. 67 от Закона за социалните услуги, чл. 94, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и със Заповед № СОА24-РД09-3091/10.06.2024 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

За възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Приятели“ с основни дейности: „Резидентна грижа“; „Информиране и консултиране (като специализирана услуга)“; „Застъпничество и посредничество“; „Обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга)“ на частен доставчик на територията на Столична община.

І. Условия за участие в конкурса:
1. В конкурса могат да участват:
1.1. Български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица;
1.2. Физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумение за Европейското икономическо пространство;
1.3. Лицата по т. 1.1. и т. 1.2. следва да притежават издадени лицензи от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Приятели“ с основни дейности: „Резидентна грижа“; „Информиране и консултиране (като специализирана услуга)“; „Застъпничество и посредничество“; „Обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга)“;
1.4. Кандидатите да са създали и предоставят същия вид отговаряща на стандартите за качество, определени в НКСУ, социална услуга – предмет на възлагането, имащи минимум едногодишен опит в предоставянето ѝ;
1.5. Кандидатите да разполагат със собствена или да ползват на съответно правно основание материална база, в която да се организира дейността на „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Приятели“ с основни дейности: „Резидентна грижа“; „Информиране и консултиране (като специализирана услуга)“; „Застъпничество и посредничество“; „Обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга)“. Помещенията следва да бъдат обзаведени и оборудвани и да отговарят на условията, посочени в държавно утвърдените нормативи, и за тях следва да бъдат дадени гаранции, че ще се използват единствено за предоставянето на социалната услуга.
            
2. В конкурса НЕ може да участва кандидат, който:
• е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;
• е в ликвидация;
• е лишен от право да упражнява търговска дейност;
• чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 1 – 6 при условията на чл. 148, ал. 4 от Закона за социалните услуги;
• чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 7 от ЗСУ;
• има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
• е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите, като за юридическите лица това изискване се отнася за всички членове на управителните и контролните им органи, освен ако не е реабилитиран;
• вследствие на процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездна финансова помощ е обявен в тежко нарушение поради неизпълнение на своите договори и задължения;
• е в положение на конфликт на интереси;
• има парични задължения към Столична община.
3. Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено пред Столична община промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса в 7-дневен срок от настъпването им, като прилага и съответните документи, които ги доказват.

ІІ. Изисквания към кандидатите:
1. Да разполагат с квалифициран персонал за управление и качествено предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Приятели“, съгласно Наредба за качеството на социалните услуги и останалите нормативни актове в областта на социалните услуги. Кандидатът следва да разполага с основни и препоръчителни специалисти, които да осъществяват както дейности по ръководство и предоставяне на социалната услуга, така и служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите и подпомагащи служители. Квалификацията на служителите и специалистите следва да съответства на тази, която се изисква/допуска за посочените длъжности.     
2. Да представят Програма за управление и предоставяне на социалната услуга и Програма за развитие на качеството на предоставяната социална услуга.

ІІІ. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Приятели“ с основни дейности: „Резидентна грижа“; „Информиране и консултиране (като специализирана услуга)“; „Застъпничество и посредничество“; „Обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга)“ на територията на Столична община.
1. Частният доставчик на социалната услуга, следва да организира, ръководи и контролира цялостната дейност в социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Приятели“ на територията на Столична община;
2. „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ (ЦНСТ) е форма на социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.
3. Дейностите, които следва да се осъществяват „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Приятели“, са:
• Резидентна грижа" е дейност за осигуряване на място за настаняване на деца, в зависимост от индивидуалните потребности – за осигуряване на 24-часова грижа за посрещане на ежедневните потребности и потребностите от развитие на лицата или за осигуряване на подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот.
• „Информиране и консултиране“ е дейност за изследване и разбиране заедно с лицето на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, и запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.
• „Застъпничество“ е дейност за подкрепа на лицето да защити и да отстоява своите права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури.
• „Посредничество“ е осъществяване на взаимодействие и координация между служител, осъществяващ дейности по предоставяне на социални услуги, със служител/служители от други услуги или от различни институции, организации и административни органи в интерес на заинтересовано лице, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности.
• „Обучение за придобиване на умения" е дейност, която се осъществява в специализирана среда, за подготовка на деца за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца и за зависими от грижа членове на семейството.
4. Целевата група за предоставяне на социалната услуга са деца до 18-годишна възраст.
5. Частният доставчик е необходимо да съблюдава и прилага стандартите и критериите за качество на социалната услуга съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги и останалите нормативни актове в областта на социалните услуги.
6. Капацитетът на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Приятели“ е 6 (шест) места.
7. Доставчикът организира услугата с персонал и численост, състоящи се от основни и препоръчителни специалисти, които осъществяват както дейности по ръководство и предоставяне на социалната услуга, така и служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите и подпомагащи служители, в съответствие с Наредба за качеството на социалните услуги и останалите нормативни актове в областта на социалните услуги.

ІV. Финансиране и начин на предоставяне на средствата.
1. Финансовото участие от страна на Столична община се изразява в предоставяне на парични средства от общинския бюджет, съобразно субсидия от държавния бюджет, съгласно приетите от Министерския съвет за съответната календарна година финансови стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности.
2. Стандартът за финансиране на делегираната от държавата дейност за „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Приятели“ на територията на Столична община е в размер 30 531 лв. за едно място за една година, съгласно РМС № 847 от 28.11.2023 г. за изменение и допълнение на Решение №346 на Министерския съвет от 2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г. При изменение на нормативния акт, Програмата за управление и предоставяне на социалната услуга и заплащането на частния доставчик подлежат на актуализация. Общият размер на средствата до края на календарната година се определя пропорционално, считано от датата на влизане в сила на договора. Размерът на бюджета за следващите години ще бъде в съответствие със стандартите за съответната година съгласно Решение на Министерския съвет. При промяна на броя на местата в социалната услуга, водещ до промяна на средствата за издръжка, същите се коригират с анекс към договора.
3. Финансовите средства от утвърдения бюджет за дейността ще се предоставят ежемесечно на доставчика на социалната услуга след представяне и одобряване на Технически и Финансов отчет за социалната услуга, обект на настоящото възлагане за месеца, предхождащ текущия, придружени със съответната фактура.
4. Представената Програма за управление и предоставяне на социалната услуга, включваща Техническото и Финансовото предложения, предоставени от кандидатите с конкурсната документация ги обвързва при спечелване на конкурса и представлява неразделна част от договора със Столична община. Промени могат да бъдат правени по параграфите с изричното уведомление от страна на частния доставчик на всяко полугодие. Други промени се извършват чрез анекс към сключения договор при:
• изменение на нормативната уредба;
• промяна на финансовите стандарти за делегираните от държавата дейности;
• промяна на вида или броя на местата в социалната услуга;
• предписания на контролни органи;
• непреодолима сила или непредвидени обстоятелства.
5. Частният доставчик представя месечни отчети по образец на направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания” и разходооправдателни документи за разходи, които съответстват на актуализираните Финансови предложения. Неусвоените средства в края на бюджетната година подлежат на връщане.
6. Кметът на общината осъществява контрол за законосъобразното разходване на предоставените средства на частния доставчик, като в случай на установени нарушения уведомява Агенцията за качеството на социалните услуги за извършване на проверка на основание чл. 71, ал. 2 от Закона за социалните услуги. При потвърждение на нарушенията при разходването на предоставените средства кметът на общината прекратява договора за възлагане на предоставянето на социалната услуга.
7. Частният доставчик няма право да използва предоставеното финансиране за други услуги, дейности и разходи извън посочените в договора за публично-частно партньорство за възлагане на предоставянето на социалната услуга съгласно изискванията на чл. 68, ал. 3 от Закона за социалните услуги.
8. Неосигуряването на средства в държавния бюджет за издръжка на услугата „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Приятели“ с основни дейности: „Резидентна грижа“; „Информиране и консултиране (като специализирана услуга)“; „Застъпничество и посредничество“; „Обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга)“ на територията на Столична община, като делегирана от държавата дейност освобождава Столична община от отговорност и прекратява договора с частния доставчик.
9. Срокът за финансиране е 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора със спечелилия конкурса частен доставчик на социалната услуга.

V. Документи за участие:
1. Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга. Представяне на кандидатстващата организация – цели, сфери на дейност, реализирани договори/проекти за предоставяне на социални услуги като цяло и през последната една година с посочване на срокове, финансиране, устойчивост.
2. Заверено копие от карта за идентификация по БУЛСТАТ и решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално състояние/ЕИК;
3. Удостоверение за наличие/липса на задължения към НАП, издадено след датата на обявлението (оригинал);
4. Удостоверение за наличие/липса на задължения пред общината по седалището на юридическото лице – издадено след датата на обявлението (оригинал). Представител на Комисията, определен с моя заповед за разглеждане на предоставените документи извършва справка по служебен ред за наличие/липса на задължения пред Столична община по отношение на юридическите лица, чието седалище е на територията на общината.
5. Декларация/-и, подписана/-и от управителя, съответно от всички членове на управителния (и контролния) орган на кандидата, относно обстоятелствата по Раздел  І, т. 2.
6. Лицензи, издадени от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги за социалната услуга, за която се кандидатства – копия, със заверка „вярно с оригинала“, подписани и подпечатани от кандидата.
7. Списък на работния капацитет на кандидата и документи, удостоверяващи квалификацията на служителите, с които разполага доставчикът за организация, управление и предоставяне на услугата, съдържащ организационна структура, оперативно и финансово управление на услугата, квалификация на служителите, програми за обучение и отговорности на персонала – Приложение № 1 към конкурсната документация.
8. Техническо предложение по образец – Приложение № 2 към конкурсната документация, което съдържа:
• Цели, принципи и задачи на услугата;
• Характеристика на целевата група на социалната услуга, оценка на очаквания брой преки и косвени бенефициенти;
• Очаквани резултати;
• Подробно описание на дейностите и график за осъществяване на социалната услуга;
• Инструменти за проверка на качеството на услугата;
• Мерки за защита на личните данни на потребителите на услугата.
9. Финансово предложение (в лева) по образец – Приложение № 3 към конкурсната документация, включващо детайлизирано описание на:
• Разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала;
• Разходи за издръжка;
• Подробна обосновка на разходите в свободен текст.
10. Програма за развитие на качеството на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Приятели“ с основни дейности: „Резидентна грижа“; „Информиране и консултиране (като специализирана услуга)“; „Застъпничество и посредничество“; „Обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга)“ на територията на Столична община за целия 5-годишен период на предоставяне на услугата.
11. Детайлно описание на материалната база, включително брой, вид, обем, оборудване, обзавеждане и състояние на помещенията за предоставяне на социалната услуга, заедно с приложени заверени копия от официални документи, както следва:
• документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползване на обекта.
12. Декларация по чл. 67, ал. 2, т. 7 от ЗСУ, подписана от представляващия организацията – Приложение № 4.
13. Декларация по чл. 67, ал. 2, т. 8 от ЗСУ, подписана от представляващия организацията – Приложение № 5.
14. Заверено копие от Годишния счетоводен баланс и от Отчета за приходите и разходите на кандидата за последните две години.
15. Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум).
16. Доказателства за репутацията на кандидата – Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалната услуга, от предишни възложители или от финансиращи организации и партньори, със задължително посочени адреси и телефони – от 1 до 3 броя в оригинал или заверено копие.
17. Банково удостоверение за банковата сметка, която ще бъде използвана за превеждане от Столична община на средствата за държавно делегираната дейност.

VІ. Дата, час и начин на провеждане на конкурса:
1. Конкурсът ще се проведе неприсъствено за кандидатите на 30.07.2024 г. от 10:00 ч. от  Комисия, назначена с моя заповед, която се състои от нечетен брой членове. В 14-дневен срок от провеждане на конкурса Комисията извършва оценка на кандидатите.
2. Конкурсът ще се проведе на два етапа:
Първи етап – Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не е предоставил всички изискващи се по т. V документи, е длъжен да ги представи в срок до 5 работни дни от поискването им от Комисията. Кандидат, който не отговаря на условията за участие и не е предоставил всички изискуеми документи, не се допуска до участие във Втория етап на конкурса и се отстранява.
Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира представените Програми за управление и предоставяне на социалната услуга от кандидатите за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Приятели“ по определените критерии в т. ІХ.
3. Предложенията за „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Приятели“ се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване в Столична община.
4. Комисията съставя Протоколи за своята работа и класира участниците в конкурса. Когато член на Комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

VІІ. Краен срок и място за подаване на документи:
Кандидатите представят документите до 17:30 ч. на 29.07.2024 г. включително, в запечатан непрозрачен плик, на хартиен и магнитен носител, в един оригинален екземпляр и 2 (две) копия. Документите се подават лично в стая № 5 на деловодството на Столична община, на адрес: гр. София, ул. “Московска” № 33 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес.
Предложения, получени след крайния срок, както и в незапечатани или скъсани пликове няма да бъдат разглеждани.

VІІІ. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:
В срок до 3 работни дни от получаването на изготвените протоколи, кметът на Столична община издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.
Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите кандидати в срок до 7 работни дни от издаването на заповедта.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите кметът на общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата Програма за управление и предоставяне на социалната услуга – предмет на конкурса.

ІХ. Критерии за оценяване по методика – Приложение № 6 към конкурсната документация.
Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:
1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия – 10 точки.
2. Опит на кандидата в предоставянето на социалната услуга и репутация – 15 точки.
3. Квалификация на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услуга – 15 точки.
4. Финансова стабилност на кандидата – 5 точки.
5. Програма за управление и предоставяне на социалната услуга – 40 точки, като за:
5.1. Техническо предложение – 25 точки;
5.2. Финансовото предложение – 15 точки, в т.ч.:
5.2.1. Детайлност, приложимост на разработения план за разходване на средствата по параграфи и обоснованост на предложените разходи – 10 точки;
5.2.2. Възможност за привличане на допълнителни средства – 5 точки.
6. Вид и състояние на материалната база, обзавеждането и оборудването, с които кандидатът разполага, обем на правата върху тях и съответствие с Наредбата за качеството на социалните услуги – 15 точки.
                                                                                                                                                Общ брой точки: 100

Всеки член от Комисията поставя индивидуални оценки, като крайният резултат на кандидата е средноаритметичен от резултатите на всички членове.
Кандидатите, получили краен резултат 50 и повече точки, се класират от Комисията в съответствие с получения от тях брой точки. Кандидатите, получили по-малко от 50 точки, се считат за неиздържали конкурса.

 
Х. Конкурсна документация:
Неразделна част от настоящата Заповед е Конкурсна документация, състояща се от:
1. Задание за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Приятели“ на територията на Столична община.
2. Списък на работния капацитет и служителите, както и документи, удостоверяващи квалификацията на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услуга – образец Приложение № 1;
3. Формуляр за предоставяне на Техническо предложение – образец – Приложение № 2;
4. Формуляр за предоставяне на Финансово предложение – образец – Приложение № 3;
5. Декларация по чл. 67, ал. 2, т. 7 от ЗСУ – Приложение № 4;
6. Декларация по чл. 67, ал. 2, т. 8 от ЗСУ – Приложение № 5;
7. Методика за оценяване – Приложение № 6;
9. Проектодоговор.

ХІ. Други специфични условия
1. Кандидатите могат да приложат допълнителни препоръки и писма за подкрепа от организации, удостоверяващи моралната и финансова подкрепа на кандидата за предоставяне на социалната услуга.
2. Договорът ще влезе в сила от 01.09.2024 г. предвид действието на настоящия договор до тази дата, или в случай на непредвидени обстоятелства – с по-ранна дата, договорена между спечелилия конкурса кандидат и Столична община.

ХІІ. Прекратяване на процедурата.
1. В обявения срок няма постъпили предложения.
2. Всички предложения не отговарят на предварително обявените условия в тази документация.
3. Класираният на първо място кандидат откаже да сключи договор за възлагане управлението на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Приятели“ и Възложителят не предложи сключване на договор със следващ класиран кандидат.
4. Отпадат основанията за провеждане на конкурса в резултат на съществени промени в обстоятелствата.
Конкурсната документация се обявява на електронния портал на Столична община www.sofia.bg в рубриката „Обяви за работа“, откъдето може да бъде изтеглена.

За допълнителна информация – Калинка Никова-Динкова – гл. юрисконсулт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“, тел: 02/8035 922.    

 


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:    
ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ

12.06.2024