Столична община обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" - 1 работно място, в отдел „Вътрешен контрол“ към дирекция „Общински приходи“, направление „Финанси и здравеопазване“ на Столична община

Публикувано на 16.07.2024 г.СПИСЪК
 
НА  КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ
за длъжността
"НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ"  в отдел „ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ“
към   
дирекция „ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ“, направление „ФИНАНСИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
при Столична община

 

 


Няма класирани кандидати
 

                                           
                                                                                                    
     
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА                 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ................/п/..................
                                                                        /Ив. Василев/

 

 


Публикувано на 24.06.2024 г.                 

                             


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността
"НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ" в отдел „ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ“
към   
дирекция „ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ“, направление „ФИНАНСИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
при Столична община

​​​​​​​


I. Допускат се до конкурс - провеждане на тест и интервю следния кандидат:

1.    Св. Киров с вх. № СОА24-ГР94-3181/17.06.2024г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

- Няма такива

 

            
Допуснатите кандидати следва да се явят на 04.07.2024 г. от 10.00 ч. в сградата на Столична община,  ул. “Московска” 33, ет. 1, ст. 105, за провеждане на тест и интервю /при успешно преминаване на теста/.


 

    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:   …………/п/…………..    
                                                                     /Ив. Василев/

 


Публикувано на 24.06.2024 г.
​​​​​​​КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ
за оценяване  на кандидатите за длъжността
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ в отдел „ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ“
към   
дирекция „ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ“, направление „ФИНАНСИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
при Столична община


Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.
Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат 20 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 60 минути.
Комисията прие минимална средноаритметична  оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за оценка, приложение № 6 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.
Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултата от теста и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

І. Критерии за оценяване на интервюто:
1.    Управленска компетентност.
2.    Работа в екип.
3.    Комуникативна компетентност.
4.    Ориентация към резултати.
5.    Фокус към клиента (външен/вътрешен).
6.    Професионална компетентност
7.    Дигитална компетентност.


ІІ. Оценяване на интервюто:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискваниятаКОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ................./п/...................
                                                                           /Ив. Василев/

 


 СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
 ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал.1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавните служители и Заповед № СОА24-РД09-3043/31.05.2024 г. на кмета на Столична община
 

 ОБЯВЯВА КОНКУРС

за  длъжността "началник-отдел" – 1 работно място, в отдел „Вътрешен контрол“ към дирекция „Общински приходи“, направление „Финанси и здравеопазване“ на Столична община
Длъжностно ниво – 7, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: РН 7А
Минимални изисквания за длъжността:
- образование – висше;
- минимална образователна степен – "бакалавър";
- професионален опит – 3 години или придобит минимален ранг III младши;
 Допълнителни изисквания и квалификация:
- Професионална област – Социални, стопански и правни науки;
- Допълнителна квалификация – компютърна грамотност
- познаване на следните нормативни актове:
Закон за държавния служител;
• Закон за местното самоуправление и местната администрация;
• Устройствен правилник за организацията и дейността на Столичната общинска администрация;
• Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор;
• Закон за публичните финанси;
• Търговския закон;
• Закон за публичните предприятия;
• Закон за общинската собственост;
• Закон за обществените поръчки;
• Закон за мерките срещу изпирането на пари;
• Закон за противодействие на корупцията;
• Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;
• Програма за прозрачност и антикорупционни реформи на Столична община 2023 – 2027

- На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
Конкурсът ще се проведе чрез:
- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
- провеждане на интервю.
Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в Заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в Заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.
Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:        
- Осигурява обезпечаване на контролните функции на кмета на СО, зам.-кмета на направление „Финанси и здравеопазване“ и директора на дирекция „Общински приходи“ върху дейността на общинската и районните администрации, общинските предприятия и търговските дружества с общинско участие.
- Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2024 г. при спазване на основните нормативни изисквания.
- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.
Минимален размер на основната заплата за длъжността: 933 лева.
Адрес и електронна поща за подаване на документите:
Документите за участие ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа.
Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес https://svc.sofiа.bg/e-document  или  https://edelivery.egov.bg/Account/Login , като Заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и Декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл. задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник, на кандидатите да се предостави длъжностна характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. на посочения в тях  e-mail.
Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени  на електронната страница на СО, с адрес:  https://www.sofia.bg/
За информация: телефон 02/9377253 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

03.06.2024