Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по проект на Решение за изменение и допълнение на
Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети от Столичен общински съвет с Решение № 136 по Протокол № 30/06.04.2017 г., доп. с Решение № 639 по Протокол № 40/28.09.2017 г., изм. с Решение № 756 по Протокол № 43/09.11.2017 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Обществени консултации по Проект на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

По електронен път:

 • На ел. поща: e.ilieva@sofia.bg
 • На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Обществени консултации по Проект на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 04.01.2018 г. до 04.02.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

 • Доклад с рег. № СОА18-ВК66-36/03.01.2018 г. относно проект на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети от Столичен общински съвет с Решение № 136 по Протокол № 30/06.04.2017 г., доп. с Решение № 639 по Протокол № 40/28.09.2017 г., изм. с Решение № 756 по Протокол № 43/09.11.2017 г.

5. Координати за връзка:

 • Елка Илиева – главен експерт в Дирекция „Образование”
 • Тел. за връзка 02/8468458
 • Ел. поща: e.ilieva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА ОТ:


ОБОБЩЕНА СПРАВКА (публикувано на 05.02.2018 г.)