Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство” към направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33


На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители и Заповед № СОА24-РД09-2438/11.03.2024 г. на kмета на Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство” към направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община
Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията,
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5
1. Минимални изисквания за длъжността:
- образование – висше;
- образователна степен – "бакалавър";
- професионален опит – 2 години или придобит минимален ранг IV младши.
2. Специфични изисквания за длъжността:
➢ Удостоверение за вписване в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство.
Нормативен акт: чл. 165 от Закона за културното наследство
3. Допълнителни изисквания и квалификация:
- професионална област – Технически науки (Архитектура);
Допълнителна квалификация:
- Познаване на действащото законодателство, свързано с устройство на територията, проектирането и строителството; администриране на проекти и обществени поръчки; с опазване на недвижимото културно наследство;
- Компютърна грамотност;
- Познаване на следните нормативни актове: Закон за устройство на територията, Закон за устройството и застрояването на Столичната община, Закон за културното наследство, Административнопроцесуален кодекс, Закон за достъп до обществена информация;
- На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
Конкурсът ще се проведе чрез:
- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
- провеждане на интервю.
Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копие от удостоверение за вписване в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина/или придобит ранг.
Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:
- Осигуряване на успешно изпълнение на всички проекти и планове на направление „Архитектура и градоустройство“, изготвяни за постигане на основните цели на плановите документи, определящи политиката на Столична община. Изпълнение на дейности с цел опазване на недвижимото културно наследство на Столична община. Осигуряване на прозрачност в управлението на проекти и планове, на добра отчетност и контрол върху изпълнението им, гарантиране на постигането на очакваните резултати от реализацията на всички планове и проекти на НАГ.
- Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2023 г., при спазване на основните нормативни изисквания.
- Столичната община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.
Минимален размер на основната заплата за длъжността:  933 лева.
Адрес и електронна поща за подаване на документи:
- Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа.
- Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като Заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл.7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.
Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО, с адрес: https://www.sofia.bg/.
За информация: телефон 02/9377-496 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

13.03.2024