Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Контрол при инвестиционното проектиране, координация и строителство“, д-я „Общински строителен контрол“ към направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община

 Публикувано на 23.04.2024 г.

СПИСЪК
 
НА  КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

от конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Контрол при инвестиционното проектиране, координация и строителство“, към д-я „Общински строителен контрол“, направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община

 

Допуснат до решаване на тест, интервю и класиран:

Първо място
Д. Рачева – 94,85 т.

 

    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА                 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ..............................................
                                                                             /ПП/
 


 Публикувано на 28.03.2024 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за провеждане на конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Контрол при инвестиционното проектиране, координация и строителство“, дирекция „Общински строителен контрол“, направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община

I. Допускат се до конкурс следните кандидати с входящи номера на заявлението:

1. Р. Костова-Гиргинова – СОА24-ГР94-1155/12.03.2024 г.;
2. В. Евтимова – СОА24-ГР94-1375/20.03.2024 г.;
3. Д. Рачева – СОА24-ГР94-1376/20.03.2024 г.;
4. А. Димитрова – СОА24-ГР94-1413/21.03.2024 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати: Няма такива.


Посочените кандидати следва да се явят на 05.04.2024 г. (петък) от 10:00 ч. в сградата на Столична община, ул. „Сердика“ № 5, етаж 3 за провеждане на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и  интервю (при успешно преминаване на теста).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ..............................................
                                                                             /ПП/


Публикувано на 28.03.2024 г.

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

           за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Контрол при инвестиционното проектиране, координация и строителство“, д-я „Общински строителен контрол“, направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервюто и подготви въпроси за интервюто.
Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 20 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат – 15 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 45 минути.
Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за преценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.
Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултатът от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.
                  
І. Критерии за оценяване на интервюто:
1. Аналитична компетентност.
2. Ориентация към резултати.
3. Работа в екип.
4. Комуникативна компетентност.
5. Фокус към клиента (вътрешен/външен).
6. Професионална компетентност.
7. Дигитална компетентност.
8. Други – по решение на комисията.

ІІ. Оценяване на интервюто:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.


КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ..............................................
                                                                             /ПП/

ЧЛЕНОВЕ:
1..............................................                 
         /ПП/
2…………………………..………
            /ПП/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА24-РД09-2254/02.03.2024 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Контрол при инвестиционното проектиране, координация и строителство“, д-я „Общински строителен контрол“ към направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община.
Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5
1. Минимални изисквания за длъжността:
- образование – висше;
- образователна степен – "бакалавър";
- професионален опит – минимум 2 (две) години професионален опит или придобит минимален ранг IV младши.
2. Допълнителни изисквания и квалификация:
- професионална област – Технически науки;
- компютърна грамотност;
- познаване на действащото законодателство, включително отменени актове, имащи пряка връзка с дейността на дирекция „Общински строителен контрол“;
- познаване на следните нормативни актове: Закон за устройство на територията, Закон за устройство и застрояване на Столична община, Закон за културното наследство, Закон за управление на етажната собственост, Закон за кадастъра и имотния регистър, Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № РД-02-20-2/20.12/2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, Наредба № РД-02-20-2/26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, Наредба №  Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Устройствен правилник за организацията и дейността на столичната общинска администрация.
- На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
3. Конкурсът ще се проведе чрез:
● тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията:
● провеждане на интервю.
4. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако  дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.
5. Описание на длъжността, формиране на заплата, информация за администрацията:
● Осъществява контрол при подготовката на инвестиционни проекти за съгласуване и одобряване, техните изменения и други контролни функции по прилагане на действащите нормативни разпоредби по устройство на територията.
Изготвя становища по проекти според предвидените в закона мерки за законосъобразното разрешаване на строежите и предложения за решаване на конкретни задачи.
Участва в работата на комисии във връзка с изпълнение на задълженията по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ.
● Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2024 г. при спазване на основните нормативни изисквания.
● Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.
6. Минимален размер на основната заплата за длъжността: не по-малко от 1 225 лева.
7. Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 7:30 часа до 19:30 часа.
8. Адрес и електронна поща за подаване на документи: Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.
9. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО, с адрес: https://www.sofia.bg .
10. За информация: телефон 02/9377-310 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

07.03.2024