Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане (реконструкция) на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти: разрушаване на съществуващ мост и изграждане на нов жп мост на река Църна бара, десен приток на река Блато, на км 11+203.20 от жп линия в землището на с. Волуяк, СО

 

Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане (реконструкция) на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – разрушаване на съществуващ мост и изграждане на нов железопътен мост на река Църна бара, десен приток на река Блато, на км 11+203.20 във връзка с проектодоговор „Модернизация на жп линия София – Драгоман – Сръбска граница, участък Волуяк – Драгоман“ в землището на село Волуяк, община Столична.

 

30.03.2023