Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане/реконструкция на съоръжения за линейната инфраструктура, пресичаща водни обекти – изграждане на ново мостово съоръжение по проект „Модернизация на железопътен възел София“


Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите на Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане/реконструкция на съоръжения за линейната инфраструктура, пресичаща водни обекти – изграждане на ново мостово съоръжение на км 1+290,17 над река Владайска на мястото на два стари моста, част от старата част на железопътното съоръжение, които ще бъдат разрушени, по проект „Модернизация на железопътен възел София“ на територията на град София

16.12.2022