Съобщение: Постъпило заявление в БД „Дунавски район” за откриване на процедура – издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, за тръбен кладенец "ТК – ОМВ, Овча купел, София"

Съобщение на основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (313) в Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен, и постъпило Заявление вх. № РР-02-402/ 18.10.2021 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от Закона за водите (ЗВ) данни и документи.

 

21.09.2023