Съобщение на Министерството на околната среда и водите на Р. България за постъпила административна преписка за разрешително за водоползване относно инвестиционно предложение: „Изграждане на нов понтон в чашката на яз. "Искър" на границата с поземлен имот с идентификатор 22472.7421.5, с. Долни Пасарел, р-н „Панчарево“, Столична община“

Столична община обявява Съобщение на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (издадено на основание чл. 62а, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „в“, подбуква „аа“ от Закона за водите) за постъпила административна преписка (вх. № ПВ-11/2023 г.) с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително по чл. 46, ал. 1, т. 1, б. „е“ от Закона за водите (ЗВ) на Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) Спортен клуб „Булсейлинг“ за водоползване, с цел – инвестиционно предложение: „Изграждане на нов понтон в чашката на яз. "Искър" на границата с поземлен имот с идентификатор 22472.7421.5, с. Долни Пасарел, район „Панчарево“, Столична община“.

08.12.2023