Столична община обявява подбор за длъжностите „административен сътрудник 1“ – 1 работно място, и „технически експерт“ – 1 работно място, по проект № BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Публикувано на 22.03.2023 г.


СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ
 

От проведен подбор чрез събеседване за длъжността „административен сътрудник 1“ – 1 работно място, и за длъжността „технически експерт“ – 1 работно място, по проект № BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ:

I. Допуснати до събеседване и класирани за длъжността „административен сътрудник 1“ – 1 работно място:

Г. Толева  – 4,32 средноаритметична оценка.

II. Допуснати до събеседване и класирани за длъжността „технически експерт“ – 1 работно място:

Дж. Кръстева – 4,68 средноаритметична оценка.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:...............П............

                                                  /Т. Полимерова/

 


 

Публикувано на 10.03.2023 г.


КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ
за оценяване на кандидатите за длъжността
„административен сътрудник 1“ по проект № BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“


Комисията изясни начина за провеждане на събеседването, прие критерии за оценяване на резултатите от събеседването и подготви въпроси.
При събеседването оценяването ще се извърши по 5-степенна скала.
Комисията прие минимална средноаритметична оценка „3,50“ за успешно издържане на събеседването.

І. Критерии за оценяване на интервюто:
1.    Общителност.
2.    Работа в екип.
3.    Последователност.
4.    Ефективност.
5.    Прецизност.
6.    Устойчивост.
7.    Ориентация към резултат.

ІІ.Оценяване на интервюто:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.…… П………
                   /Т. Полимерова/


 

Публикувано на 10.03.2023 г.

​​​​​​​

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ
за оценяване на кандидатите за длъжността
„технически експерт“ по проект № BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“


Комисията изясни начина за провеждане на събеседването, прие критерии за оценяване на резултатите от събеседването и подготви въпроси.
При събеседването оценяването ще се извърши по 5-степенна скала.
Комисията прие минимална средноаритметична оценка „3,50“ за успешно издържане на събеседването.

І. Критерии за оценяване на интервюто:
1.    Общителност.
2.    Работа в екип.
3.    Последователност.
4.    Ефективност.
5.    Прецизност.
6.    Устойчивост.
7.    Ориентация към резултат.

ІІ.Оценяване на интервюто:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.…… П………
                   /Т. Полимерова/

 


 

Публикувано на 10.03.2023 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на подбор чрез събеседване за длъжността „административен сътрудник 1“ – 1 работно място, и за длъжността „технически експерт“ – 1 работно място, по проект № BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

I. Допускат се до подбор чрез събеседване за длъжността „административен сътрудник 1“ – 1 работно място, следните кандидати с входящи номера на заявленията:
 
1.    Дж. Кръстева – заявление с вх. № СОА23-ГР94-812/20.02.2023 г.
2.    Г. Попова – заявление с вх. № СОА23-ГР94-883/23.02.2023 г.
3.    Г. Толева – заявление с вх. № СОА23-ГР94-1060/02.03.2023 г.


II. Не се допускат до подбор чрез събеседване за длъжността „административен сътрудник 1“ – 1 работно място, следните кандидати с входящи номера на заявленията:
Няма такива.

III. Допускат се до подбор чрез събеседване за длъжността „технически експерт“ – 1 работно място, следните кандидати с входящи номера на заявленията:
 
1.    Дж. Кръстева – заявление с вх. № СОА23-ГР94-812/20.02.2023 г.
2.    Г. Попова – заявление с вх. № СОА23-ГР94-884/23.02.2023 г.
3.    Г. Толева – заявление с вх. № СОА23-ГР94-1060/02.03.2023 г.


IV. Не се допускат до подбор чрез събеседване за длъжността „технически експерт“ – 1 работно място, следните кандидати с входящи номера на заявленията:
Няма такива.


Допуснатите кандидати следва да се явят на 17.03.2022 г. (петък) от 10:00 ч. в Столична община, ул. “Париж” № 1, ет. 1, зала 1 за провеждане на подбор чрез събеседване.
    


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:.........П...........
                                           /Т. Полимерова/

 


​​​​​​​

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА
    ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание Заповед № СОА23-РД09-512/15.02.2023 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВАМ ПОДБОР

за длъжностите „административен сътрудник 1“ – 1 работно място, и „технически експерт“ – 1 работно място, по проект № BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“.

За длъжността „административен сътрудник 1“ – 1 работно място по проект № BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“,
Вид правоотношение: трудово, по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, срочен трудов договор със срок до 31.12.2023 година.
1. Минимални изисквания за длъжността:
- образование – висше;
- образователна степен – "бакалавър";
- професионален опит – не се изисква;
- трудов стаж – минимум 1 (една) година.
2. Допълнителни изисквания и квалификации:
- компютърна грамотност – работа с MS Office, Internet. Работа със социалните мрежи и медии (Facebook, Instagram, You Tube, Tik Tok и други).
3. Кратко описание на длъжността: Комуникация и популяризиране на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ чрез социалните мрежи и медии (Facebook, Instagram, You Tube, Tik Tok и други) като разпространители на информация, с цел да насърчават по-широк кръг хора да участват в проекта.

За длъжността „технически експерт“ – 1 работно място, по проект № BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“.
Вид правоотношение: трудово, по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, срочен трудов договор със срок до 31.12.2023 година.
1. Минимални изисквания за длъжността:
- образование – висше;
- образователна степен – "бакалавър";
- професионален опит – не се изисква.
2. Допълнителни изисквания и квалификации:
- компютърна грамотност – работа с MS Office, Internet.
3. Кратко описание на длъжността: техническа обработка на заявления за кандидатстване по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, подготовка на договорите с крайните получатели, работа с информационната система „ЕКОуреди“ за обработване на сключените договори по проекта.

Подборът ще се проведе чрез:
- събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите.

Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в подбора – свободен текст;
- професионална автобиография;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
Документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието, съгласно Закона за висшето образование, и допълнителна квалификация;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина).
- при подаване на документите кандидатите да посочват в заявлението позицията, за която кандидатстват, и точното наименование на проекта.

Брутна работна заплата:
за длъжността „административен сътрудник 1“ – до 1 500 лева.
за длъжността „технически експерт“ – до 1 700 лева.

Адрес и електронна поща за подаване на документи:
- документите ще се приемат в срок от 14 календарни дни от публикуване на обявата за подбор в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. При подаване на документите кандидатите ще получат длъжностна характеристика.
- документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението задължително се подписва от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с подбора, да бъдат обявени на електронната страница на СО, с адрес: http//www.sofia.bg.
За информация: телефон 02/9377 496 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 

17.02.2023