Столична община обявява открит обществен достъп до документи за издаване на ново решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал: „Склад за препарати за растителна защита – София”, гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА


на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 и 3 от ЗООС за издаване на ново решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал:
„Склад за препарати за растителна защита – София”, гр. София,

с оператор: „Ойролог” ЕООД, гр. София,
с предмет на дейност: доставка и съхранение на препарати за растителна защита.
Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).
Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец в периода от 23.08.2023 г. до 23.09.2023 г. на интернет страниците на Столична община – https://www.sofia.bg/en/messages
Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на ИАОС и/или Столична община.
Лице за контакти от ИАОС:
Величка Влахова – началник-отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване“, дирекция „Разрешителен режим“
тел.: 02/940-64-26; map@eea.government.bg
Лице за контакти от Столична община: Асен Чакъров – началник-отдел „Опазване на околната среда“, дирекция „Околна среда“, тел.: 02/937-72-77.

Приложения

23.08.2023