Столична община обявява открит обществен достъп до документи за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал: "Складово стопанство и пълначен завод за газ пропан-бутан", гр. София, с оператор "Синергон Петролеум" ООД

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА


Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал:
 „Складово стопанство и пълначен завод за газ пропан-бутан”, гр. София,

с оператор: „Синергон Петролеум” ООД, гр. София,
с предмет на дейност: приемане, съхранение и експедиция на втечнен газ  – пропан-бутан.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).
Документите са на разположение на обществеността в продължение на 1 (един) месец в периода от 03.2023 г. до 04.2023 г. на интернет страниците на Столична община – https://www.sofia.bg/en/green-sofia-messages

Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на ИАОС и/или Столична община.
Лице за контакти от ИАОС:
Величка Влахова – началник-отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване“, дирекция „Разрешителен режим“;
тел.: 02/940-64-26; map@eea.government.bg
Лице за контакти от Столична община:
Асен Чакъров – началник-отдел „Опазване на околната среда“, дирекция „Околна среда“;
тел.: 02/937-72-77

Приложения:

​​​​​​​

 

02.03.2023