Столичната община обявява открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал: „Петролна база – Сакса”, гр. Нови Искър

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал:
„Петролна база – Сакса”, гр. Нови Искър
с оператор: „Сакса” ООД, гр. Долна баня,
с предмет на дейност: приемане, съхранение и експедиция, търговия на горива – бензини, дизелово гориво, реактивно гориво, котелно гориво, етанол и горивни добавки.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец в периода от 10.02.2023 г. до 10.03.2023 г. на интернет страниците на Столична община – https://www.sofia.bg/en/green-sofia-messages

Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на ИАОС и/или Столична община.

Лице за контакти от ИАОС:
Величка Влахова – началник-отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване“, дирекция „Разрешителен режим“
тел.: 02/940-64-26; map@eea.government.bg

Лице за контакти от Столична община:
Асен Чакъров – началник-отдел „Опазване на околната среда“, дирекция „Околна среда“
тел.: 02/937-72-77.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

 

10.02.2023