Столична община обявява конкурс за длъжността "юрисконсулт" - 1 работно място в отдел „Управление на общински имоти и жилищен фонд“, дирекция „Общинска собственост”, направление „Финанси и здравеопазване“ при Столична община

Публикувано на 27.09.2023 г. СПИСЪК
НА  КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността "юрисконсулт" в отдел „Управление на общински имоти и жилищен фонд“,
дирекция „Общинска собственост”, направление „Финанси и здравеопазване“ при Столична община

 

Допуснати до тест, интервю и класирани:
Първо място

Ал. Кънев 111,15 точки.
     
                                                                                                     
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА                 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: .........../П/...............
                                                                 /М. Праматарова/

 


Публикувано на 12.09.2023 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за оценяване  на кандидатите за длъжността "юрисконсулт" – 1 работно място, в отдел „Управление на общински имоти и жилищен фонд“, дирекция „Общинска собственост”, направление „Финанси и здравеопазване“ при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс – решаване на тест и интервю (при успешно преминаване на теста), следните кандидати: 

  1. Ал. Кънев – Вх. № СОА23-ГР94-4633/04.09.2023 г.
  2. Т. Калчев – Вх. № СОА23-ГР94-4685/05.09.2023 г.

Посочените допуснати кандидати следва да се явят на 25.09.2023 г. (понеделник) от 10.00 ч. в Столична община, ул. “Московска” № 41, ет. 2, зала 1, за провеждане на тест и интервю /при успешно преминаване на теста/.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

  1. С. Стойкова – Вх. №СОА23-ГР94-4687/06.09.2023 г. –  не е предоставено копие на удостоверение за придобита

​​​​​ юридическа правоспособност.
 


​​​​​​​
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ........../П/.................

                                       /М. Праматарова/​​​​​​


Публикувано на 12.09.2023 г.

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

за оценяване  на кандидатите за длъжността "юрисконсулт" – 1 работно място, в отдел „Управление на общински имоти и жилищен фонд“, дирекция „Общинска собственост”, направление „Финанси и здравеопазване“ при Столична община

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор, и определи изискващ се минимален резултат 20 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 60 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична  оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за оценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултатът от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

І. Критерии за оценяване на интервюто:
1. Аналитична компетентност.
2. Ориентация към резултати.
3. Работа в екип.
4. Комуникативна компетентност.
5. Фокус към клиента (външен/вътрешен).
6. Професионална компетентност.
7. Дигитална компетентност.

ІІ. Оценяване на интервюто:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
​​​​​​​1 – не отговаря на изискванията.
​​​​​​​

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
​​​​​​​ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ...............
/П/...............

                                                                   /М. Праматарова/


 СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33


На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители и Заповед №СОА23-РД09-1854/21.08.2023 г. на Кмета на Столична община

       ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността юрисконсулт - 1 работно място в отдел „Управление на общински имоти и жилищен фонд“, дирекция „Общинска собственост”, направление „Финанси и здравеопазване“ при Столична община,
Длъжностно ниво - 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Наименование на длъжностното ниво: ЕН 7.
Минимални изисквания за длъжността:
- образование - висше;
- образователна степен - магистър;
- професионален опит - не се изисква;
- минимален ранг за заемане на длъжността V младши.
Специфични изисквания:
- удостоверение за придобита юридическа правоспособност, с оглед извършване на
процесуално представителство. /нормативен акт:чл.17, ал.3 от АПК във връзка с чл.32, т.3 от ГПК/.
Допълнителни изисквания и квалификация:
- професионална област – Право;
- познаване на следните нормативни актове: Конституция на Република България; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за държавния служител; Закон за общинската собственост; Закон за собствеността; Закон за устройство на територията; Закон за местните данъци и такси; Закон за задълженията и договорите; Закон за наследството; Закон за управление на етажната собственост; Закон за достъп до обществената информация;
Административнопроцесуален кодекс; Наредба за общинската собственост; Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО.
- на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
Конкурсът ще се проведе чрез:
- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
- провеждане на интервю.
Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако  дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит /трудова, служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина/ или придобит ранг;
- копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:        
- Участва в провеждане на политиката на Столична община в областта на управлението, придобиването и разпореждането с общинска собственост. Осъществява методическо ръководство и дава указания на служителите в отделите “Общинска собственост“ при районните администрации във връзка с прилагането на нормативните актове, свързани с тяхната дейност. Осигурява спазването на законността при осъществяване на дейността на дирекцията и отдела. Участва в подготовката на правни становища, консултации и указания по прилагането на закони, подзаконови нормативни актове, включително приетите наредби на СОС, свързани с дейността на дирекцията. Изготвя проекти за заповеди и договори за покупко-продажба, учредяване на ограничени вещни права, делби, дарения, поръчки и други сделки, за предоставяне на управление на общинска собственост и др.
- индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания;
- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.
Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1 125 лева.
Адрес и електронна поща за подаване на документи:
- документите ще се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07.30 часа до 19.30 часа;
- документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.
Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса да бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg.
За информация: телефон 02/9377-496 - Дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 

22.08.2023