Столична община обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" – 1 работно място, в отдел „Международна дейност и протокол“ към направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“

Публикувано на 02.05.2023 г.

СПИСЪК
НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността
„НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ“ в отдел „МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ“
към   
направление „ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ, МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ТУРИЗЪМ“
при Столична община

 

 

Допуснати до тест, интервю и класирани:

Първо място
Ел. Коджейкова с вх. № СОА23-ГР94-1506/24.03.2023 г. – 144,05 т.
​​​​​​​(
тест – 30, коеф. за умнож.  – 4; интервю – 4,81, коеф. за умнож. – 5).

    

                                                                                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ..................................

                                                                        /Ир. Савина /

 ​​​​​​​​​


Публикувано на 10.04.2023 г.


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността
„НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ“ в отдел „МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ“
към   
направление „ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ, МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ТУРИЗЪМ“
при Столична община


I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю, следните кандидати:
1. З. Янакиев с вх. № СОА23-ГР94-1470/22.03.2023 г.
2. Ел. Коджейкова с вх. № СОА23-ГР94-1506/24.03.2023 г.
3. В. Божинова с вх. № СОА23-ГР94-1740/03.04.2023 г.
4. Б. Тодоров с вх. № СОА23-ГР94-1748/03.04.2023 г.

II. Не се допуска до конкурс следният кандидат:
Няма такива.

 

Допуснатите кандидати следва да се явят на 24.04.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на Столична община,  ул. “Московска” 33, ет. 1, зала "Официална", за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).


    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 
                                                             /Ир. Савина/


Публикувано на 10.04.2023 г.

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ
за оценяване  на кандидатите за длъжността
„НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ“ в отдел „МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ“
към   
направление „ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ, МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ТУРИЗЪМ“
при Столична община


Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.
Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 30 въпроса, с по 1 верен отговор, и определи изискващ се минимален резултат 24 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 60 минути.
Комисията прие минимална средноаритметична  оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за оценка, Приложение № 6 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.
Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултатът от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

І. Критерии за оценяване на интервюто:
1. Управленска компетентност.
2. Работа в екип.
3. Комуникативна компетентност.
4. Ориентация към резултати.
5. Фокус към клиента (външен/вътрешен).
6. Професионална компетентност.
7. Дигитална компетентност.

ІІ. Оценяване на интервюто:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.

 

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ................./п/...................
                                                                           /Ир. Савина/

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № СОА23-РД09-741/15.03.2023 г. на кмета на Столична община

 

                ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността "началник-отдел" – 1 работно място, в отдел „Международна дейност и протокол“ към направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ на Столична община

Длъжностно ниво – 7, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: РН 7А

Минимални изисквания за длъжността:

- образование – висше;

- минимална образователна степен – "бакалавър";

- професионален опит – 4 години или придобит минимален ранг III младши;

Допълнителни изисквания и квалификация:

- Професионална област – Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки;

-  Допълнителна квалификация –

► Владеене – писмено и говоримо на английски език. Владеенето на втори чужд език е предимство (немски, френски, испански и/или руски);

► Необходима компютърна квалификация: познаване на основните софтуерни продукти – Word, Excel, Internet;

- познаване на следните нормативни актове:

 • Закон за държавния служител;
 • Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 • Закон за държавния печат и националното знаме на Република България;
 • Устройствен правилник за организацията и дейността на Столичната общинска администрация;
 • Закон за държавния протокол;
 • Правилник за прилагане на Закона за държавния протокол;
 • Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина;
 • Наредба за символиката и отличията на Столична община;
 • Виенска конвенция за дипломатическите отношения;
 • Закон за дипломатическата служба;
 • Информация за историята на град София, налична на сайта на Столична община;
 • Информация за Столичен общински съвет (СОС) и комисиите към него, налични на сайта на СОС;

- на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Конкурсът ще се проведе чрез:

- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

- провеждане на интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако  дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:      

- Организира протоколната дейност на ръководството на Столична община. Разработва приоритетни направления в политиката на сътрудничество и организира международната дейност на Столична община. Осигурява връзките с МВнР, с чуждестранните дипломатически и търговски представителства в Република България, с международни институции и организации.

 - индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания;

- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1 350 лева.

Адрес и електронна поща за подаване на документи:

 - Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 7:30 часа до 19:30 часа.

 - Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО, с адрес: http//www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-253 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 

 

20.03.2023