Столичната община обявява конкурс за длъжността "директор" на Общинско предприятие „София – проект“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

На основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № СОА23-РД09-616/24.02.2023 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за заемане на длъжността "директор" на Общинско предприятие „София – проект“

 

Наименование на длъжността: "директор" на Общинско предприятие „София – проект”
Адрес: Зона Б-19, бл. 15 – 16, София.
Вид правоотношение:  трудово (по Кодекса на труда).     
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
-  образование – висше;
-  минимална образователна степен – "магистър".
-  професионален опит – 5 години трудов стаж на ръководна длъжност.
2. Допълнителни изисквания:
- област на завършено образование: Технически науки;
3. Допълнителни квалификации:
- MS Office, други компютърни и автоматизирани системи за извършване на административна  дейност;
- Познания в областта на общинската администрация, законите и подзаконовите нормативни актове, свързани с дейността на предприятието.
4. Начин на провеждане на конкурса:
- защита на подробно разработена концепция за стратегическо управление на ОП „София – проект“ на тема: „Проблеми при планирането, проектирането и изграждането на транспортната инфраструктура на територията на Столична община“;
 -
интервю.
5. Кратко описание на длъжността: Ръководи, координира, организира и контролира цялостната дейност на Общинското предприятие при спазване изискванията на действащото законодателство, приетите от Столичен общински съвет наредби и правила. Ръководи комплексното проучване и проектиране на транспортната и инженерната инфраструктура на столицата.
6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 1500 лева.
7. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса (свободен текст);
- професионална автобиография;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието, съгласно Закона за висшето образование и допълнителна квалификация;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина);
- разработена концепция на тема: „Проблеми при планирането, проектирането и изграждането на транспортната инфраструктура на територията на Столична община“, която се предоставя в обем до 10 (десет) страници, 7 (седем) екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик.     
8. Срок за подаване на документите: в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса.
9. Място за подаване на документите: в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. При подаване на документите кандидатите да получат длъжностна характеристика на основание чл. 91, ал. 3 от Кодекса на труда.
10. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО, с адрес: www.sofia.bg.
Обявата за конкурса ще бъде публикувана в специализиран сайт или портал за търсене на работа и в електронната страница на Столична община.
За информация: телефон 02 9377 496 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

01.03.2023