Столичната община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в дирекция „Човешки ресурси“

Публикувано на 22.03.2023 г.
 


СПИСЪК

 НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за провеждане на конкурс за длъжността "главен експерт" в дирекция „Човешки ресурси“, направление „Общинска администрация“ при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс следните кандидати с входящи номера на заявлението:

1. А. Сиракова – СОА23-ГР94-1085/06.03.2023 г.;

2. В. Мудева – СОА23-ГР94-1144/08.03.2023 г.;

3. З. Иванова – СОА23-ГР94-1204/10.03.2023 г.;

4. Н. Чепишева – СОА23-ГР94-1241/13.03.2023 г.; 

5. Б. Стоянова – СОА23-ГР94-1247/14.03.2023г.;

6. К. Евгениева – СОА23-ГР94-1312/15.03.2023 г.;

7. Т. Петрова – СОА23-ГР94-1313/15.03.2023 г.;

8. М.Симеонова – СОА23-ГР94-1286/15.03.2023 г.                                                                                                                

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Име (инициал) и фамилия:                                             Основание за недопускане:

1. М. Брънчева – заявление с                                     Липсва    професионален опит минимум 2 години

вх. № СОА23-ГР94 – 1221/13.03.2023 г.               или придобит минимален ранг IV младши.

2. М. Раденкова – заявление с                                   Липсва професионален опит минимум 2 години

вх. № СОА23-ГР94 – 1283/15.03.2023 г.               или придобит минимален ранг IV младши.

Посочените кандидати следва да се явят на 31.03.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33, ет. 2, зала 1, за провеждане на тест за познание от професионална област на длъжността и относно администрацията и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: .............................
                                                                                /ПП/

 


Публикувано на 22.03.2023 г.​​​​​​​КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

           за длъжността "главен експерт" в дирекция „Човешки ресурси“, направление „Общинска администрация” при Столична община

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от провеждане на тест за познание от професионална област на длъжността и относно администрацията и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 30 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат – 24 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 50 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за преценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултатът от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.     
 

І. Критерии за оценяване на интервюто:

1. Аналитична компетентност.

2. Ориентация към резултати.

3. Работа в екип.

4. Комуникативна компетентност.

5. Фокус към клиента (вътрешен/външен).

6. Професионална компетентност.

7. Дигитална компетентност.

8. Други – по решение на комисията.
 

ІІ. Оценяване на интервюто:

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;

3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;

2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;

1 – не отговаря на изискванията.
 

КОМИСИЯ:
​​​​​​​ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: .............................

                                                                                 /ПП/

ЧЛЕНОВЕ:
​​​​​​​1.……………....

         /ПП/

2. .………………

            /ПП/

 


 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА23-РД09-609/24.02.2023 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в дирекция „Човешки ресурси“, направление „Общинска администрация“ при Столична община
Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5.

1. Минимални изисквания за длъжността:

- образование – висше;

- образователна степен – "бакалавър";

- професионален опит – минимум 2 (две) години или минимален ранг за заемане на длъжността IV младши.

2.  Допълнителни изисквания и квалификация:

 - професионална област – Природни науки, математика и информатика; Социални, стопански и правни науки;

 - добра компютърна грамотност (Word, Еxcel);

 - познаване на следните нормативни актове: Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Закон за здравословни и  безопасни условия на труд. Кодекс за поведението на служителите в държавната администрация; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за достъп до обществена информация; Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители; Наредба за служебното положение на служителите в държавната администрация; Наредба за работното време, почивките и отпуските. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация; Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в държавната администрация;

- на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Конкурсът ще се проведе чрез:

- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

- провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако  дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

5. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:       

- разработва експертни анализи, свързани с управлението и развитието на човешките ресурси в Столична община. Изготвя становища по проблеми, свързани с дейността на администрацията и отговори на запитвания на физически лица. Изготвя документи и отговаря за правилното провеждане на процедурите по възникване, изменяне и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения, ползване на отпуски и изплащане на обезщетения на служителите в Столична община. По предложения на ръководителите на направление в Столична община и при спазване на надлежно установения ред изготвя проекти на граждански договори по Закона за задълженията и договорите;

- индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2023 г. при спазване на основните нормативни изисквания;

- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

6. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1 225 лева.

7. Адрес и електронна поща за подаване на документи:

- документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа;

- документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

8. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: www.sofia.bg.

9. За информация: телефон 02/9377-310 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 

 

01.03.2023