Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел  „Отчуждаване и обезщетяване“, дирекция „Инвестиционно отчуждаване”

Публикувано на 21.09.2023 г.

СПИСЪК
​​​​​​​ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ"
в отдел „Отчуждаване и обезщетяване“, дирекция „Инвестиционно отчуждаване”

към направление „Архитектура и градоустройство“
при Столична община

 

Допуснати до тест, интервю и класирани:
Първо място
Ст. Желязкова – 124,50 точки (тест – 25, коеф. за умнож. – 4; интервю – 4,90, коеф. за умнож. – 5)

Второ място
Ил. Камбуров – 102,15 точки (тест – 20, коеф. за умнож. – 4; интервю – 4,43, коеф. за умнож. – 5)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ……..…/П/……..……
                                                                   /М. Капитанова/

 


Публикувано на 07.09.2023 г.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ


до провеждане на конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Отчуждаване и обезщетяване“, дирекция „Инвестиционно отчуждаване” към направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община


I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста), следните кандидати: 

1 . З. Янакиев – Вх. № СОА23-ГР94-4414/23.08.2023 г.
2. Ст. Желязкова – Вх. № СОА23-ГР94-4450/25.08.2023 г.
3. Ил. Камбуров – Вх. № СОА23-ГР94-4590/31.08.2023 г.


II. Не се допускат до конкурс следните кандидати: 

Няма такива. 

Посочените кандидати следва да се явят на 19.09.2023 г. (вторник) в сградата на Столична община, ул. “Сердика” № 5, зала 1, ет. 3, в 10:00 часа, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ……..…/П/……..……
                                                                   /М. Капитанова/

 


Публикувано на 07.09.2023 г.

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ 

за оценяване на кандидатите за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в  отдел „Отчуждаване и обезщетяване“, дирекция „Инвестиционно отчуждаване”, направление „Архитектура и градоустройство” при Столична община

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.
Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест за познания от професионалната област и относно администрацията, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор, и определи изискващ се минимален резултат 20 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 45 минути.
Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за оценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.
Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултатът от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

І. Критерии за оценяване на интервюто:
1. Аналитична компетентност.
2. Ориентация към резултати.
3. Работа в екип.
4. Комуникативна компетентност.
5. Фокус към клиента (външен/вътрешен).
6. Професионална компетентност.
7. Дигитална компетентност.

ІІ. Оценяване на интервюто:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ........../П/.................
                                                        /М. Капитанова/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители и Заповед № СОА23-РД09-1822/16.08.2023 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Отчуждаване и обезщетяване“, дирекция „Инвестиционно отчуждаване” към направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община
Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

Минимални изисквания за длъжността:

 - образование – висше;

- образователна степен – "бакалавър";

- професионален опит – 2 години или придобит минимален ранг IV младши.

Допълнителни изисквания и квалификация:

- професионална област – Технически науки; Социални, стопански и правни науки.

Допълнителна квалификация:

- познания и опит в работата на общинската администрация;

- Познаване на следните нормативни актове: Закон за устройство на територията;  Закон за общинската собственост; Закон за кадастъра и имотния регистър; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за държавния служител;

-  На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Конкурсът ще се проведе чрез:

- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

- провеждане на интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако  дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:

- Участва в отчуждителните производства на имотите, предназначени за обекти – публична общинска собственост. Изследва ПУП във връзка с отчуждителното производство на имотите в обхвата на обекта по действащ и предходен ПУП и уточнява площите за отчуждаване. Обработва и анализира събраната документация и подготвя техническата част от справката за имота, изпраща обявленията за публикуване, следи за изтичане на сроковете по ЗОС и ЗКИР, връчва заповеди за отчуждаване. Извършва справки по предоставени жилища от оборотния фонд, по издадени административни актове за отчуждаване, заповеди за обезщетяване по чл. 100 от ЗТСУ (отм.) и др. документации, съхранявани в архива на дирекцията.

- индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания.

- Столичната община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1 225 лева.

Адрес и електронна поща за подаване на документи:

- Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19;30 часа.

- Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО, с адрес: https://www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-496 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

17.08.2023