Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Главен изчислителен център и комуникации“ към дирекция „Информационни технологии“, направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“

Публикувано на 20.09.2023 г.

СПИСЪК
НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

 

за длъжността „главен експерт“ – 1 работно място, в отдел „Главен изчислителен център и комуникации“ към дирекция „Информационни технологии“,
направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ при Столична община

Допуснати до тест, интервю и класирани:
Първо място

Р. Лазаров – СОА23-ГР94-4396/23.08.2023 г. – 103,80 точки
​​​​​​​
(тест – 20; коефиц. за умнож. – 4; интервю – 4,76; коефиц. за умнож.  – 5).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ......................................

                                                                         /Б. Панайотов/


Публикувано на 04.09.2023 г. 

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

до провеждане на конкурс за длъжността „главен експерт“ – 1 работно място, в отдел „Главен изчислителен център и комуникации“, дирекция „Информационни технологии“, направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ при Столична община

I. Допуска се до конкурс – решаване на тест и интервю (при успешно преминаване на теста), следният кандидат:

  1. Р. Лазаров – СОА23-ГР94-4396/23.08.2023 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати с входящи номера:

Няма такива.

Посоченият кандидат следва да се яви  на 15.09.2023 г. от 10:00 ч. в Столична община,  ул. “Московска” № 33, ет. 2, стая 204, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ......................................

                                                                         /Б. Панайотов/

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33


На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА23-РД09-1790/11.08.2023 г. на Кмета на Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността главен експерт – 1 работно място в отдел „Главен изчислителен център и комуникации“ към дирекция „Информационни технологии“, направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ при Столична община, Длъжностно ниво - 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5.

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
- образование - висше;
- образователна степен – бакалавър;
- професионален опит – 2 (две) години или минимален ранг за заемане на длъжността IV младши.
- да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно“ по Закона за защита на класифицираната информация.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:
- професионална област – Технически науки; Природни науки, математика и информатика;
- Опит в управление и поддръжка на програмни и технически ИТ средства и на компютърни мрежи;
- Работа със сървърни системи;
- Завършени курсове и специализации;
- Квалификационна група, позволяваща самостоятелна работа по електрообзавеждане до 1000 V;
- Познания на европейските и национални стандарти/нормативни документи в областта на функционалните задължения;
- Познания по Наредба № 16-116 то 08 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането;
- Познания по ЗЗКИ и умения да работи с класифицирана информация;
- познаване на действащото законодателство в областта на: Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА); Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания; Закон за държавния служител; Закон за електронното управление; Закон за киберсигурност; Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност; Устройствен правилник за организацията и дейността на Столична общинска администрация..
- на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Конкурсът ще се проведе чрез:
- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
- провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:
-    заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
-    декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
-    копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако  дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образовани е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
-    копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг;

5. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:
- Ефективно изпълнение на дейности по експлоатиране и развитие на ИТ инфраструктурата на централизираните информационни компоненти на Столична община, свързана с електрозахранване, климатизация, пожароизвестяване и пожарогасене.
- индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания;
- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 1225 лева.

7. Документите ще се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07.30 часа до 19.30 часа.

8. Адрес и електронна поща за подаване на документи:
-    документите ще се приемат в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07.30 часа до 19.30 часа;
-    документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

9. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса ще бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg.

​​​​​За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

14.08.2023