Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 2 работни места, в отдел „Обществено строителство“ към дирекция „Строителство“, направление „Обществено строителство“ при Столична община

Публикувано на 21.09.2023 г.

СПИСЪК
НА  КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" – 2 раб. места, в отдел „ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО“ към   дирекция „СТРОИТЕЛСТВО“, направление „Обществено строителство“
    при Столична община

 

Допуснати до тест, интервю и класирани:

Първо място
Й. Георгиева с вх. № СОА23-ГР94-4286/16.08.2023 г. – 118,55 точки
(тест – 24, коеф. за умнож. – 4; интервю – 4,51, коеф. за умнож. – 5)
Първо място
К. Граменова с вх № СОА23-ГР94-4325/18.08.2023 г. – 114,85 точки
(тест – 23, коеф. за умнож. – 4; интервю – 4,57, коеф. за умнож. – 5)
Второ място
З. Захариев № с вх. № СОА23-ГР94-4422/24.08.2023 г. – 98,70 точки
(тест – 19, коеф. за умнож.  – 4; интервю – 4,54, коеф. за умнож. – 5).                                                                                      
    
    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА                 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ..................................
                                                                 /А. Джоргов/

 


Публикувано на 01.09.2023 г.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" – 2 раб. места, в отдел „ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО“
към дирекция „СТРОИТЕЛСТВО“, направление „Обществено строителство“ при Столична община


I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю, следните кандидати:

1. Й. Георгиева с вх. № СОА23-ГР94-4286/16.08.2023 г.
2. К. Граменова с вх № СОА23-ГР94-4325/18.08.2023 г.
3. З. Захариев с вх. № СОА23-ГР94-4422/24.08.2023 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.
            
Допуснатите кандидати следва да се явят на 13.09.2023 г. от 13:00 ч. в сградата на Столична община,  ул. “Московска” 33, ет. 3, стая 306, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ................................     
                                                                 /А. Джоргов/

 


 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА23-РД09-1768/10.08.2023 г. на кмета на Столична община

   ОБЯВЯВА КОНКУРС

за  длъжността "главен експерт" – 2 работни места, в отдел „Обществено строителство“ към дирекция „Строителство“, направление „Обществено строителство“ при Столична община.
Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

Минимални изисквания за длъжността:
- образование – висше;
- образователна степен – "бакалавър";
- професионален опит – 2 години или придобит минимален ранг IV младши.
Допълнителни изисквания и квалификация:
- професионална област – Технически науки; Природни науки, математика и информатика;    
- допълнителна квалификация – добра компютърна грамотност (Windows, Word, Excel, Internet);
- познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на отдела, и следните нормативни актове:

 • Закон за устройство на територията
 • Закон за енергията от възобновяеми източници
 • Закон за енергетиката
 • Закон за обществените поръчки
 • Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община
 • Закон за държавната собственост
 • Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост
 • Закон за енергийната ефективност
 • Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите на Министъра на регионалното развитие и благоустройството
 • Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения
 • Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
Конкурсът ще се проведе чрез:
- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
- провеждане на интервю.
Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако  дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.
Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:  

 • Участва в изготвянето и изпълнението на инвестиционния процес за строителство и ремонт (основно обновяване, реконструкция, преустройства и изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност) на общински сгради; подготовката и реализацията на проекти с европейско и национално финансиране и планове и програми за устойчиво развитие на общината, свързани с дейността на отдела.
 • Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания.
 • Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1 225 лева.
Адрес и електронна поща за подаване на документи:
- Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 7:30 часа до 19:30 часа.
- Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.
Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО, с адрес: http//www.sofia.bg.
 За информация: телефон 02/9377-253 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

11.08.2023