Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в дирекция „Управление на административен сграден фонд“ към направление „Общинска администрация“ при Столична община

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ – 1000, УЛ. "МОСКОВСКА" № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА23-РД09-716/10.03.2023 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в дирекция „Управление на административен сграден фонд“ към направление „Общинска администрация“ при Столична община
Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
​​​​​​​Наименование на длъжностното ниво:
ЕН 5.

1. Минимални изисквания за длъжността:
- образование – висше;
- образователна степен – "бакалавър";
- професионален опит – 2 (две) години или минимален ранг за заемане на длъжността IV младши.
2. Допълнителни изисквания и квалификация:
- професионална област – Технически науки;
- компютърна грамотност – владеене на Auto CAD, Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Adobe Acrobat;
- познаване на действащото законодателство в областта на: Закон за местното самоуправление и местната администрация; Устройствен правилник на Столична община; Закон за администрацията; Закон за държавния служител; Закон за устройство на територията; Закон за културното наследство; Закон за обществените поръчки; Закон за енергийната ефективност; Наредба № Е-РД-04-2 от 16 декември 2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредба № РД-02-20-19 за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции; Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи; Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони; Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите; Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
- на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
3. Конкурсът ще се проведе чрез:
- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
- провеждане на интервю.
4. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако  дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.
5. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:
- участва при планирането и организацията на капиталовите, текущи ремонти и поддръжка на административния сграден фонд. Закупува и води отчет на материалите, използвани в ежедневните ремонтни дейности на дирекцията;
- индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания;
- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.
6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 1225 лева.
7. Документите да се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа.
8. Адрес и електронна поща за подаване на документи:
- документите да се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа;
- документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.
9. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО, с адрес: www.sofia.bg.
За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 

14.03.2023