Район „Люлин” обявява вакантни места по трудово правоотношение за длъжността "главен експерт" (3 бр.) в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"

С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А –  Р А Й О Н  “Л Ю Л И Н”

О  Б  Я  В  А    
Столична община – район „Люлин”, обявява вакантни места по трудово правоотношение за длъжността: "главен експерт" (3 бр.) в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология", при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността главен експерт (3 бр.):
– правоотношение: трудово
– образование – "бакалавър";
– професионален опит – 2 години;
– област на висшето образование – ВиК – главен експерт 1 бр. и Пътно строителство – главен експерт 2 бр.;
– да притежава следните компетентности: работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност;
Допълнителни изисквания: познаване и ползване на действащото българско законодателство и компютърна грамотност: Word, Excel, Autocad, специализиран деловоден софтуер.
2. Кратко описание на длъжността:
1. Проучва, анализира и предлага ремонтни дейности на обекти, общинска собственост, за заявка до Столична община, за включване в инвестиционната програма за района.
2. Контролира и отчита всички дейности по поддръжка, ремонт и експлоатация на детски и учебни заведения в района.
3. Организира, контролира  и  отчита дейността по изграждане, реконструкция, ремонт и поддръжка на обекти  по бюджет на района.
4. Организира, контролира  и отчита дейността по изграждане, реконструкция, ремонт и поддръжка на обекти от техническата инфраструктура (Eл. мрежи), изграждащи се на територията на района и финансирани със средства на СО.
5. Организира, контролира и отчита дейността по изграждане, реконструкция, ремонт и поддръжка на обекти от техническата инфраструктура (ВиК мрежи), изграждащи се на територията на района и финансирани със средства на СО
6. Изготвя количествено-стойностни сметки за необходими и неотложни ремонти на общински сгради в района.
7. Участва в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП.
8. Дава тълкувания, устни и писмени становища, съобразно действащата нормативна уредба по проблемите, по които работи.
9. Извършва самостоятелно или съвместно с други ресори проверки по жалби и сигнали на граждани, анализира и подготвя компетентни отговори и мерки за решаване на поставените проблеми.
10. Участва в комисии, определени от кмета на района, СО, ДНСК и др. институции.
3. Граници (от – до) на основната заплата, определени за длъжността
"главен експерт" ИИБЕ (3 бр.) – 780 лв. – 1 800 лв.
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата при назначаване на служител в районната администрация се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.
4. Необходими документи:
1. Заявление за работа – свободен текст;
2. Автобиография;
3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;
4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
5. Място и срок за подаване на документите – до 16:30 часа на 07.04.2023 г. (петък) в деловодството на СО – район “Люлин”, гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15.
Телефон за връзка: 02/9237-211 – експерт „Човешки ресурси“.

 

20.03.2023