Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на кабинети в сграда, находяща се на ул. „Стефан и Велко“ № 2, град Бухово, със специфично конкурсно предназначение – за здравни дейности, аптека, козметични и възстановителни процедури

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Съгласно чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, чл. 1, т. 1, и във връзка с  чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община и  във връзка със  Заповед № СОА23-РД09-649/01.03.2023 г. на СО.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на нежилищни имоти, собственост на Столична община, съгласно обявата, публикувана на електронната страница на СО, в един национален ежедневник, както и на информационното табло в сградата на районната администрация, представляващи:

 

Обособена позиция № 1

Части от сграда с идентификатор 07140.8092.940.2, находяща се на ул. „Стефан и Велко“ № 2, град Бухово, СО – район „Кремиковци“ – частна общинска собственост, АОС № 1936/08.06.2012 г., предназначението на сградата е за здравно заведение – Кабинет 1 (стоматологичен) с площ 19,25 кв. м.
Специфично конкурсно условие: за здравни дейности, аптека, козметични и възстановителни процедури (манипулационна, лекарски или зъболекарски кабинет).
Началната конкурсна наемна цена в размер на 163,00 лв. без ДДС на месец.

 

Обособена позиция № 2

Части от сграда с идентификатор 07140.8092.940.2, находяща се на ул. „Стефан и Велко“ № 2, град Бухово, СО – район „Кремиковци“ – частна общинска собственост, АОС № 1936/08.06.2012 г., предназначението на сградата е за здравно заведение – Кабинет 2 с площ 19,25 кв. м.
Специфично конкурсно условие: за здравни дейности, аптека, козметични и възстановителни процедури (манипулационна, лекарски или зъболекарски кабинет).
Началната конкурсна наемна цена в размер на 163,00 лв. без ДДС на месец.

 

Обособена позиция № 3

Части от сграда с идентификатор 07140.8092.940.2, находяща се на ул. „Стефан и Велко“ № 2, град Бухово, СО – район „Кремиковци“ – частна общинска собственост, АОС № 1936/08.06.2012 г., предназначението на сградата е за здравно заведение – Кабинет 3 (манипулационна) с площ 19,25 кв. м.
Специфично конкурсно условие: за здравни дейности, аптека, козметични и възстановителни процедури (манипулационна, лекарски или зъболекарски кабинет).
​​​​​​​Началната конкурсна наемна цена в размер на 163,00 лв. без ДДС на месец.

 

Обособена позиция № 4

Части от сграда с идентификатор 07140.8092.940.2, находяща се на ул. „Стефан и Велко“ № 2, град Бухово, СО – район „Кремиковци“ – частна общинска собственост, АОС № 1936/08.06.2012 г., предназначението на сградата е за здравно заведение – Кабинет 4 с площ 19,25 кв. м.
Специфично конкурсно условие: за здравни дейности, аптека, козметични и възстановителни процедури (манипулационна, лекарски или зъболекарски кабинет).
​​​​​​​Началната конкурсна наемна цена в размер на 163,00 лв. без ДДС на месец.

 

Обособена позиция № 5

Части от сграда с идентификатор 07140.8092.940.2, находяща се на ул. „Стефан и Велко“ № 2, град Бухово, СО – район „Кремиковци“ – частна общинска собственост, АОС № 1936/08.06.2012 г., предназначението на сградата е за здравно заведение – Кабинет 5 с площ 19,25 кв. м.
Специфично конкурсно условие: за здравни дейности, аптека, козметични и възстановителни процедури“ (манипулационна, лекарски или зъболекарски кабинет).
Началната конкурсна наемна цена в размер на 163,00 лв. без ДДС на месец.

 

Обособена позиция № 6

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87401.7501.377.1.8, находящ се на ул. „Васил Левски“ № 24, с. Яна, СО – район „Кремиковци“ – частна общинска собственост, АОС № 1936/08.06.2012 г., предназначението на сградата е за здравни и социални услуги – Кабинет 1 (стоматологичен) с площ 15,23 кв. м.
Специфично конкурсно условие: за здравни дейности, аптека, козметични и възстановителни процедури (манипулационна, лекарски или зъболекарски кабинет).
​​​​​​​Началната конкурсна наемна цена в размер на 125,00 лв. без ДДС на месец.

 

Обособена позиция № 7

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87401.7501.377.1.8, находящ се на ул. „Васил Левски“ № 24, с. Яна, СО – район „Кремиковци“ – частна общинска собственост, АОС № 1936/08.06.2012 г., предназначението на сградата е за здравни и социални услуги – Кабинет и манипулационна с площ 32,00 кв. м.
Специфично конкурсно условие: за здравни дейности, аптека, козметични и възстановителни процедури (манипулационна, лекарски или зъболекарски кабинет).
​​​​​​​Началната конкурсна наемна цена в размер на 262,00 лв. без ДДС на месец.

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:
1.
Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС;
2. Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС;
3. Гаранция за участие в конкурса: 120 лв.
​​​​​​​4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 17.03.2023 г. до 19.04.2023 г., включително от 8:30 до 17:00часа.
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 17.03.2023 г. до 19.04.2023 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
6. Място, дата и час за провеждане на конкурса: Район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, на 20.04.2023 г. от  11:00 часа.
​​​​​​​7.
Организатор на конкурса: СО – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, тел. 02/994 52 81, e-mail:sokre@abv.bg

 

                                     

 

КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“:

                                                               /ЛИЛИЯ ДОНКОВА/

17.03.2023