Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на кабинети в сграда, находяща се на ул. „28-ма“, кв. „Враждебна“, със специфично конкурсно предназначение – за здравни дейности, аптека, козметични и възстановителни процедури

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Съгласно чл. 8, ал. 1, чл. 14, ал. 7 от  Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за общинската собственост и чл. 1, т. 2, във връзка с чл. 4, ал. 3, чл. 30, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и  във връзка със Заповед № СОА23-РД09-487/09.02.2023 г. на СО

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на нежилищни имоти, собственост на Столична община съгласно обявата, публикувана на електронната страница на СО, в един национален ежедневник, както и на информационното табло в сградата на районната администрация, представляващи:

 

Обособена позиция № 1

Части от сграда с идентификатор 68134.8553.932.1, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.8553.932, находящ се на ул. „28-ма“, кв. „Враждебна“, СО – район „Кремиковци“ – публична общинска собственост, АОС № 2487/22.11.2012 г. Предназначението на сградата е за здравно заведение – кабинет К13 с площ 9,90 кв. м.
Специфично конкурсно условие:
за здравни дейности, аптека, козметични и възстановителни процедури (манипулационна, лекарски или зъболекарски кабинет).
Началната конкурсна наемна цена в размер на 90,00 лв. (деветдесет лева) без ДДС на месец.

Обособена позиция № 2

Части от сграда с идентификатор 68134.8553.932.1, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.8553.932, находящ се на ул. „28-ма“, кв. „Враждебна“, СО – район „Кремиковци“ – публична общинска собственост, АОС № 2487/22.11.2012 г. Предназначението на сградата е за здравно заведение – кабинет К12 с площ 14,69 кв. м.
Специфично конкурсно условие:
за здравни дейности, аптека, козметични и възстановителни процедури (манипулационна, лекарски или зъболекарски кабинет).
Началната конкурсна наемна цена в размер на 133,00 лв. (сто тридесет и три лева) без ДДС на месец.

Обособена позиция № 3

Части от сграда с идентификатор 68134.8553.932.1, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.8553.932, находящ се на ул. „28-ма“, кв. „Враждебна“, СО – район „Кремиковци“ – публична общинска собственост, АОС № 2487/22.11.2012 г. Предназначението на сградата е за здравно заведение – Крило от сграда, обхващащо: кабинет К16 с площ – 19,35 кв. м, К14 с площ – 12,38 кв. м, К11 с площ – 10,79 кв. м, и помощни помещения: С6 – 1,75 кв. м: С5 – 2,25 кв. м, 05 – 3,84 кв. м и помещение с площ 8,73 кв. м. Цялото крило е с обща площ от 59,09 кв. м.
Специфично конкурсно условие: за здравни дейности, аптека, козметични и възстановителни процедури (манипулационна, лекарски или зъболекарски кабинет).
​​​​​​​Началната конкурсна наемна цена в размер на 536,00 лв. (петстотин тридесет и шест лева) без ДДС на месец.

Обособена позиция № 4

Част от сграда с идентификатор 68134.8270.907.1, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.8270.907, находящ се на ул. „Стара планина“ № 47, кв. „Сеславци“, СО – район „Кремиковци“ – публична общинска собственост, АОС № 1920/08.06.2012 г. Предназначението на сградата е  административна – делова, кабинет с площ 14,04 кв. м.
​​​​​​​Специфично конкурсно условие:
за здравни дейности, аптека, козметични и възстановителни процедури (манипулационна, лекарски или зъболекарски кабинет).
​​​​​​​Началната конкурсна наемна цена в размер на 90,00 лв. (деветдесет лева) без ДДС на месец.

 

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:
1.
Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС;
2. Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС;
3. Гаранция за участие в конкурса: 120 лв.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 17.03.2023 г. до 19.04.2023 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 17.03.2023 г. до 19.04.2023 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
6. Място, дата и час за провеждане на конкурса: Район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, на 20.04.2023 г. от  10:00 часа.
​​​​​​​7.
Организатор на конкурса: СО – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, тел. 02/994 52 81, e-mail:sokre@abv.bg                                    

 

КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“:
                                                              /ЛИЛИЯ ДОНКОВА/

17.03.2023