Район “Люлин” обявява конкурс за държавен служител по служебно правоотношение за длъжността "секретар" в район "Люлин"


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ЛЮЛИН”
ОБЯВА

    

Столична община – район “Люлин”, обявява конкурс за държавен служител за длъжността:
"секретар" в Столична община – район “Люлин” при следните условия:

I. Изисквания
1. Минимални изисквания (общо нормативни изисквания):

– образование – висше, образователна степен – "магистър";
–  област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки;
– ранг – ІІ младши или професионален опит от 4 (четири) години;
– правоотношение – служебно;
– да притежава следните компетентности: стратегическа компетентност; лидерска компетентност; управленска компетентност; ориентация към резултати; компетентност за преговори и убеждаване; работа в екип; фокус към клиента (вътрешен/външен); дигитална компетентност.
2. Специфични изисквания: няма.
3. Допълнителни изисквания – предимство при равни други условия:
а) познаване и ползване на действащото българско законодателство в областта на общинската администрация;
б) компютърна грамотност: Word, Excel, Internet и ползване на специализиран деловоден софтуер.
II. Допускане до участие в конкурса – само кандидатите, подали в срок изискващите се документи и отговарящи на предварително обявените минимални и допълнителни изисквания.
III. Начин на провеждане на конкурса – на три етапа:
1. Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията.
2. Защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Ръководство, организация и контрол на административните дейности в район „Люлин“ – СО за периода 2024 – 2026 г.
2.1. Концепцията да съдържа до 6 (шест) печатни страници, формат А4, в непрозрачен запечатан плик, на който следва да бъде изписано – трите имена на кандидата и длъжността, за която кандидатства:
- мисия на района;
- определяне на конкретните цели и приоритетни области за стратегическото развитие на района, отговарящи на нормативната база, регулираща дейността на района;
- мерки и конкретни действия за реализиране на тези цели;
- очакван ефект и крайни резултати от предприетите действия.
3. Интервю – събеседване.
IV. Кратко описание на длъжността:
1. Организация, координация и контрол на административните задачи, свързани с ефективното функциониране на администрацията.
2. Контрол върху дейността по административното обслужване на физически и юридически лица.
3. Контрол по изпълнението на изискванията за безопасни условия на труд и противопожарна охрана.
4. Осъществяване на контакти с държавни и общински органи и други организации с цел координация и сътрудничество с района.
5. Контрол по осъществяване на обучението и преквалификацията на служителите в администрацията.
6. Контрол по законосъобразност върху актовете и действията на администрацията.
V. Граници (от – до) на основната заплата, определени за длъжността: 933 – 2 700 лв.
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, и Вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.
VI. Необходими документи, които се представят от кандидатите за участие в конкурса:
Заявление за участие (по образец);
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители;
 – Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;
– Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Разработените от кандидатите концепции се предоставят при подаване на документите в отделен непрозрачен запечатан плик, на който следва да бъде изписано – трите имена на кандидата и длъжността, за която кандидатства. На плика се поставя входящ номер, съответстващ на входящия номер на заявлението за участие. Комисията ще отвори само пликовете на допуснатите до участие в конкурса кандидати.
VII. Място и срок за подаване на документите – Документите за участие в конкурса следва да бъдат заверени от кандидатите с текст „Вярно с оригинала“ и подпис, и представени лично от кандидатите или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) до 16:00 часа на 12.04.2024 г. в деловодството на районната администрация на адрес: СО – район „Люлин“ – 1336, гр. София, ж.к. „Люлин-3“, бул. „Захари Стоянов“ № 15.
VIII. Обявленията и съобщенията ще се поставят на информационното табло във фоайето на сградата на районната администрация и сайта на СО – район „Люлин” www.lyulin.bg

02.04.2024