Район “Люлин” обявява вакантни места за длъжността "медицинска сестра" в яслена група за детските заведения в район „Люлин“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ЛЮЛИН”

ОБЯВА
    

Район “Люлин” – СО, обявява вакантни места за длъжността: "медицинска сестра" в яслена група за детските заведения в район „Люлин“, при следните условия:

І. Изисквания
1. Образование – висше, полувисше или средно специално медицинско;
2. Специалност – „медицинска сестра“, „медицинска сестра – общ профил“, „медицинска сестра – детски профил“, „детска медицинска сестра“, „акушерка“, „фелдшер“, „детска сестра“, „обща медицинска сестра“; „лекарски асистент“ и „педагог – преминал обучение по теми от областта на ранното детско развитие, комплексната промоция на здраве и първа помощ“.
3. Правоотношение – трудово.

ІІ. Специфични изисквания
1. Да бъде член в „Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи“.

ІІІ. Кратко описание на длъжността – Осигуряване на медицинско наблюдение и обслужване на децата с оглед опазване на здравето им и създаване на оптимални условия за нормалното им психическо и физическо развитие.

ІV. Основната заплата за длъжността – 1350 лв.

V. Необходими документи:
1. Заявление за работа – свободен текст;
2. Копие от диплома за завършено медицинско образование/педагогическо образование;
3. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

VІ. Кандидатите за длъжността могат да се обаждат директно на лицето за контакт.
Одобреният кандидат ще започне работа след проведено интервю.

VІІ. Лице за контакт: г-жа Анита Витова – главен експерт “Човешки ресурси”, тел. 02/9237-211.

 

19.05.2023