Район “Връбница" обявява конкурс за "старши експерт" в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството“, служебно правоотношение

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Район “Връбница” – Столична община, гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание

чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКПМДС и Заповед на кмета на СО – р-н  “Връбница”

№ РВР22-РД56–236/14.12.2022 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:

"Старши експерт" в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството“, служебно правоотношение:

- образование: висше – бакалавър; 

- професионален опит – 1 година;

- ранг – V младши;

- размер на основна заплата  –  710 – 1700 лв.

Други изисквания:

Кратко описание по длъжностна характеристика:

Подготвя и изпълнява дейността, свързана с контрола по време на строителство и обвързаността му с действащите подробни устройствени планове, осъществява превантивен контрол за недопускане на строителна дейност без съответния разрешителен режим, съставя констативни протоколи и актове за констатирани нарушения по ЗУТ, съставя актове по ЗАНН, води кореспонденция, координира връзките с дирекция „Общински строителен контрол“ – СО и РДНСК.

Начинът за провеждане на конкурса за  длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния.

За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи: ЗУТ, подзаконовите актове на ЗУТ, АПК, ЗА, ЗМСМА, ЗАНН, ЗСПЗЗ, Наредби и Правилници на СОС.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

  • Заявление по образец;
  • Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
  • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
  • Автобиография.

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път, на ел. поща delovodstvo@vrabnitsa.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на интернет страницата на администрацията –   http://www.vrabnitsa.bg/ и на информационното табло в сградата на СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б.

Тел. за контакт: 02/495 77 15 – Петър Калчев – главен експерт „Човешки ресурси“.

 

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА” – СО

16.12.2022