Инвестиционно предложение: „Сграда за обществено обслужване, търговия, спорт и подземни гаражи“, в поземлен имот с идентификатори 68134.905.1347, 68134.905.1434, 68134.905.2775, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“, Столична община, с възложител „ИНТЕР СПРИНТ“ ООД

СЪОБЩЕНИЕ
до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:  
„Сграда за обществено обслужване, търговия, спорт и подземни гаражи“, в поземлен имот с идентификатори 68134.905.1347, 68134.905.1434, 68134.905.2775, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“, Столична община, с възложител „ИНТЕР СПРИНТ“ ООД.

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, в раздел „Обявления и съобщения” (https://www.sofia.bg/messages), раздел „Околна среда“, подраздел „Съобщения“ (https://www.sofia.bg/green-sofia-messages) и раздел „Инвестиционни предложения“ (https://www.sofia.bg/en/investment-proposals )  за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

07.12.2023