Инвестиционно предложение: „Паркинг № 1, Паркинг № 2, Паркинг № 3, Сграда за охрана към Паркинг № 1, Сграда за охрана към Паркинг № 2 и прилежаща инфраструктура“, с възложител „СОФ КЪНЕКТ“ АД

СЪОБЩЕНИЕ
до заинтересованите лица и общественостНа основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:  
„Паркинг № 1, Паркинг № 2, Паркинг № 3, Сграда за охрана към Паркинг № 1, Сграда за охрана към Паркинг № 2 и прилежаща инфраструктура“, с възложител „СОФ КЪНЕКТ“ АД.

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, в раздел „Обявления и съобщения” (https://www.sofia.bg/messages), раздел „Околна среда“, подраздел „Съобщения“ (https://www.sofia.bg/green-sofia-messages) и раздел „Инвестиционни предложения“ (https://www.sofia.bg/en/investment-proposals )  за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.
​​​​​​​

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

07.12.2023